Chi­ny ostrze­gły w ponie­dzia­łek swo­ich oby­wa­te­li, aby zacho­wa­li ostroż­ność pod­czas podró­ży do Kana­dy, wska­zu­jąc na „czę­ste akty prze­mo­cy” ze stro­ny orga­nów ści­ga­nia, w obli­czu cią­głych napięć mię­dzy Peki­nem a Ottawą.

Ostrze­że­nie, opu­bli­ko­wa­ne przez chiń­ską amba­sa­dę w Kana­dzie na plat­for­mie apli­ka­cji do prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści WeChat, mówi, że chiń­scy oby­wa­te­le powin­ni zwra­cać dużą uwa­gę na lokal­ną sytu­ację w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa. Nie poda­no kon­kret­nych przy­kła­dów bru­tal­nych dzia­łań kana­dyj­skiej poli­cji wobec Chińczyków

Na ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej rzecz­nik chiń­skie­go mini­ster­stwa spraw zagra­nicz­nych stwier­dził rów­nież, że Kana­da „poważ­nie naru­szy­ła pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we i pod­sta­wo­we nor­my regu­lu­ją­ce sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we i rażą­co inge­ro­wa­ła w wewnętrz­ne spra­wy Chin”.

Reklama

Zhao Lijian powie­dział, że spra­wy Hong­kon­gu są wewnętrz­ną spra­wą ChRL,  Chi­ny zastrze­ga­ją sobie pra­wo do dal­szych działań.