We wto­rek odszedł do Pana Puł­kow­nik Mar­ce­li Ostrow­ski, pol­ski boha­ter, poto­mek zna­mie­ni­te­go rodu straż­ni­ków Skar­bu Kró­lew­skie­go, wete­ran II woj­ny świa­to­wej strze­lec pokła­do­wy w pol­skim dywi­zjo­nie w Wiel­kiej Brytanii

Cześć Jego Pamięci.

 

reklama

Tutaj obcho­dy Jego stu­let­nich urodzin:

Set­ne uro­dzi­ny płk. Mar­ce­le­go Ostrowskiego