Oso­by, któ­re muszą odpro­wa­dzić podat­ki fede­ral­ne , będą mia­ły teraz czas do koń­ca września.

CRA prze­su­nę­ła ter­min  płat­no­ści do 30 wrze­śnia dla osób fizycz­nych, kor­po­ra­cji i tru­stów, któ­re mia­ły osta­tecz­ne ter­mi­ny w tym miesiącu

Kary i odset­ki od należ­nych podat­ków na dekla­ra­cji z 2019 r. zosta­ną nali­czo­ne, jeśli płat­no­ści nie zosta­ną doko­na­ne w nowym terminie.

Reklama

Libe­ra­ło­wie prze­dłu­ży­li ter­min płat­no­ści podat­ku z koń­ca kwiet­nia, chcąc zatrzy­mać wię­cej pie­nię­dzy w gospo­dar­ce, któ­ra zaczę­ła gwał­tow­nie tra­cić obro­ty z powo­du pan­de­mii COVID-19.

Fede­ral­ne sza­cun­ki okre­śla­ją krót­ko­ter­mi­no­wy koszt  opóź­nie­nia na 55 miliar­dów dolarów.

Każ­dy, kto nie roz­li­cza podat­ku docho­do­we­go w ter­mi­nie, może zostać odcię­ty od świad­czeń uza­leż­nio­nych od docho­dów, takich jak zasi­łek na dziec­ko, lub będzie musiał zwró­cić część pie­nię­dzy z tych świad­czeń, jeśli nastą­pi duża zmia­na w sto­sun­ku do zezna­nia podat­ko­we­go z poprzed­nie­go roku podatkowego.

Senio­rzy o niskich docho­dach, któ­rzy otrzy­mu­ją doda­tek do docho­du gwa­ran­to­wa­ne­go, muszą zło­żyć zezna­nie do 1 paź­dzier­ni­ka, aby unik­nąć prze­rwy w świadczeniu.