Man­da­rin otwie­ra restau­ra­cje, ale bez słyn­nej usłu­gi bufe­to­wej. Dyrek­tor Man­da­rin Restau­rants, James Chiu, powie­dział, że sieć pla­nu­je uru­cho­mie­nie w ponie­dzia­łek 17 sierp­nia nowej kon­cep­cji restau­ra­cji zwa­nej Man­da­rin Small Eats w Bramp­ton (przy auto­stra­dzie 410 na połu­dnie od Ste­els) na zasa­dzie dim sum.

Man­da­rin Small Eats ma pole­gać na ser­wo­wa­niu małych por­cji 70 rodza­jów potraw bez­po­śred­nio do sto­li­ków. Tale­rzyk z małą por­cją będzie kosz­to­wać od 1,99 dol. do 4,99 dol.

Nowa kon­cep­cja poda­wa­nia jedze­nia będzie wpro­wa­dza­na tak­że w innych restau­ra­cjach sie­ci, któ­re mają być otwie­ra­ne stop­nio­wo w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo Man­da­rin zmniej­szył mak­sy­mal­ną licz­bę klien­tów obsłu­gi­wa­nych jed­no­cze­śnie w restau­ra­cji, wpro­wa­dził jed­no­ra­zo­we kar­ty menu i dodat­ko­we sprzą­ta­nie. Moż­li­we jest zama­wia­nie jedze­nia na wynos i z dowozem.