Prof. Zbi­gniew Rau sze­fem MSZ

Prof. Zbi­gniew Rau został nowym mini­strem spraw zagranicznych. 

W 1977 ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Pra­co­wał począt­ko­wo jako biblio­te­karz sta­ży­sta i młod­szy biblio­te­karz w Biblio­te­ce Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. W 1980 wstą­pił do NSZZ „Soli­dar­ność”.

8 grud­nia 2015 został powo­ła­ny na sta­no­wi­sko woje­wo­dy łódz­kie­go. W wybo­rach w 2019 z ramie­nia PiS uzy­skał man­dat posła IX kaden­cji z okrę­gu łódz­kie­go. W związ­ku z tym wybo­rem 11 listo­pa­da 2019 zakoń­czył urzę­do­wa­nie na funk­cji woje­wo­dy. W Sej­mie objął funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Spraw Zagra­nicz­nych. W 2020 został prze­wod­ni­czą­cym dele­ga­cji pol­skie­go par­la­men­tu do Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Europy[11].

reklama

Pro­fe­sor Rau anga­żo­wał się w obro­nę kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej i war­to­ści naro­do­wych m.in. opła­cił na Face­bo­oku pro­mo­cję postu, w któ­rym prze­ko­ny­wał , że trze­ba prze­ciw­sta­wić się euro­pej­skiej ‘cywi­li­za­cji śmier­ci’.  Jako woje­wo­da pisał: Stop ide­olo­gii LGBT, stop “cywi­li­za­cji śmierci”

Pro­fe­sor Rau brał w Łodzi udział w mar­szu śro­do­wisk naro­do­wych pod­czas Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklętych.