“Teatr bez gra­nic — 60 milio­nów widowni”

“Teatr bez gra­nic — 60 milio­nów widow­ni” zapra­sza już 17 wrze­śnia 2020 roku o godzi­nie 19:00 na spek­takl onli­ne Kra­kow­skie­go Teatru Kome­dia — “Mąż i żona” w reży­se­rii Macie­ja Luśnia.

Trans­mi­sja onli­ne kome­dii “Mąż i żona” Alek­san­dra Fre­dro z Luk­su­so­we­go Apar­ta­men­tow­ca Zło­ta 44 w War­sza­wie ma na celu dotar­cie do sze­ro­kie­go gro­na Pola­ków na całym świe­cie. Moż­li­wość reali­za­cji spek­ta­klu dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w ramach pro­gra­mu “Kul­tu­ra w sie­ci” w spo­sób wir­tu­al­ny to nie­by­wa­ła oka­zja do bez­gra­nicz­ne­go udo­stęp­nie­nia w każ­dym zakąt­ku nasze­go glo­bu spu­ści­zny histo­rycz­nej i kul­tu­ro­wej Pol­skiej widow­ni któ­ra wyno­si 60 milio­nów łącz­nie z naszy­mi roda­ka­mi żyją­cy­mi za gra­ni­cą kra­ju. W nawią­za­niu wła­śnie do tych oko­licz­no­ści, cały pro­jekt przy­jął nazwę “Teatr bez gra­nic — 60 milio­nów widow­ni” a jed­nym z jego głów­nych zało­żeń jest to aby spek­ta­kle wysta­wiać w nie­ty­po­wych i nie­oczy­wi­stych miej­scach takich jak apar­ta­men­to­wiec czy pod­zie­mia zabyt­ko­wych kamie­nic. Całość przed­się­wzię­cia moż­na porów­nać do wysta­wie­nia teatru w for­mu­le “teatru tele­wi­zji” z tą róż­ni­cą, że spek­takl będzie wysta­wio­ny w cza­sie rze­czy­wi­stym bez mon­ta­żu. Trans­mi­sja obra­zu i dźwię­ku, będzie za pośred­nic­twem narzę­dzi do stre­amo­wa­nia, udo­stęp­nio­na bez ogra­ni­czeń, w cza­sie rze­czy­wi­stym w Inter­ne­cie. Do wysta­wie­nia spek­ta­kli wyko­rzy­sta­na zosta­nie peł­na sce­no­gra­fia przy­go­to­wa­na do ich pro­fe­sjo­nal­ne­go wysta­wie­nia oraz wezmą w niej udział zawo­do­wi aktorzy.

Reży­se­ria: Maciej Luśnia
Sce­no­gra­fia i kostiu­my: Ewa Cisowska
Nagra­nia, instru­men­ty: Mar­ce­li Luśnia
Układ tań­ca: Karol Donda
Pra­cow­ni kra­wiec­ka: Bar­ba­ra Czer­wiń­ska –Cak­po
Obsa­da: Maciej Luśnia, Jan Kor­win-Kocha­now­ski, Ane­ta Gie­rat, Nata­lia Pietrasz

Wido­wi­sko teatral­ne “Mąż i żona” – czy­li przy­ja­ciel przy­ja­cie­lo­wi roga­czem. Genial­ny Alek­san­der hra­bia Fre­dro opi­sał zawsze aktu­al­ny pro­blem zdra­dy, więc dopó­ki będą: mąż, żona i przy­ja­ciel, dopó­ty tro­fea myśliw­skie nie tyl­ko dla ozdo­by będą wisia­ły, ale ku prze­stro­dze. “Intry­ga zręcz­nie pro­wa­dzo­na, bez epi­zod, sce­ny żywe i w wie­lu miej­scach nowe sytu­acje, inte­res cią­gle utrzy­ma­ny, wiersz gład­ki, wyka­zu­ją nie­po­spo­li­ty talent auto­ra. Może cały obraz przed­sta­wia zanad­to nie­ko­rzyst­ne poży­cie domo­we…” — pisał po pre­mie­rze “Męża i żony” ano­ni­mo­wy recen­zent “Kurie­ra War­szaw­skie­go”. Spek­takl wyre­ży­se­ro­wa­ny został w smacz­nej, wyra­fi­no­wa­nej kon­wen­cji lat dwu­dzie­stych ubie­głe­go stulecia.

Reali­za­cja sztu­ki oraz wyso­ki poziom arty­stycz­ny spra­wią że będzie ona cie­ka­wa zarów­no dla mło­dej jak i star­szej publicz­no­ści oraz dla osób zain­te­re­so­wa­nych histo­rią Pol­ski i naszą kul­tu­ro­wą spe­cy­fi­ką. Nato­miast pro­fe­sjo­nal­na reali­za­cja tech­nicz­na spek­ta­kli oraz sygna­łu trans­mi­sji do Inter­ne­tu zapew­ni wyso­kiej jako­ści mate­riał audio/dźwiękowy pozwa­la­ją­cy odbior­com nie­do­wi­dzą­cym i nie­wi­do­mym odbiór sztu­ki na naj­wyż­szym moż­li­wym poziomie.

Pomy­sło­daw­cą pro­jek­tu “Teatr bez gra­nic — 60 milio­nów widow­ni” jest spół­ka 60mln.pl, któ­ra zaini­cjo­wa­ła i orga­ni­zu­je na całym świe­cie Kon­gres 60 Milio­nów — Glo­bal­ny Zjazd Polonii.60MLN.PL Sp. z o. o. nale­ży do Gru­py TRIAS. Fir­ma dzia­ła w trzech głów­nych obsza­rach: wysta­wy cza­so­we, tar­gi i kon­gre­sy, kon­cer­ty i festiwale.

Part­ne­rem w pro­jek­cie “Teatr bez gra­nic — 60 milio­nów widow­ni” jest Kra­kow­ski Teatr Kome­dia któ­ry zaczy­nał dzia­łal­ność jako teatr na waliz­kach, co nie zna­czy – „waliz­ko­wy”. Przy­jeż­dża­li do Widzów całej Pol­ski, żeby puste jesz­cze sale zamie­nić w teatr, by po trzech godzi­nach mon­to­wa­nia deko­ra­cji i prób tech­nicz­nych, kie­dy kur­ty­na się pod­no­si­ła, widzo­wie w zapeł­nio­nych już salach byli świad­ka­mi teatral­nej rzeczywistości.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go oglądania.