Aby zła­go­dzić eks­tre­mal­ną pre­sję wywie­ra­ną na ośrod­ki dia­gno­stycz­ne COVID-19 i skło­nić bez­ob­ja­wo­wych miesz­kań­ców do pod­da­nia się bada­niom w apte­kach i innych miej­scach, pro­win­cja zażą­da­ła, aby Tril­lium Health Part­ners (THP) nie akcep­to­wa­ło już pacjen­tów “z uli­cy” w swo­ich dwóch cen­trach testo­wych w Mississauga.

Począw­szy od 6 paź­dzier­ni­ka, wszyst­kie wizy­ty w ośrod­kach oce­ny THP będą odby­wać się wyłącz­nie po wcze­śniej­szym umówieniu.

THP pro­wa­dzi obec­nie cen­tra oce­ny w swo­ich oddzia­łach Cre­dit Val­ley Hospi­tal i Mis­sis­sau­ga Hospital.

REKLAMA

W oświad­cze­niu THP powie­dział, że ośro­dek dia­gno­sty­ki w budyn­ku admi­ni­stra­cji kli­nicz­nej Hospi­tal Cli­ni­cal Admi­ni­stra­tion Buil­ding szpi­ta­la THP Mis­sis­sau­ga będzie otwar­ty we wto­rek 6 paź­dzier­ni­ka dla osób, któ­re umó­wi­ły się na wizy­tę. Cen­trum oce­ny dri­ve-thru THP w szpi­ta­lu Cre­dit Val­ley pozo­sta­je otwar­te dla osób, któ­re umó­wi­ły się na wizytę.

Na test COVID-19 moż­na umó­wić się  onli­ne ale tyl­ko w przy­pad­ku osób, któ­re speł­nia­ją pro­win­cyj­ne kryteria.

Oso­by, któ­re speł­nia­ją kry­te­ria, mogą też umó­wić się na test w aptece .