Nowy son­daż suge­ru­je, że rośnie napię­cie mię­dzy oso­ba­mi zaszcze­pio­ny­mi na Covid a tymi, któ­rzy nie są zaszczepieni.

Ankie­ta Leger, prze­pro­wa­dzo­na dla Asso­cia­tion of Cana­dian Stu­dies, wyka­za­ła, że ​​ponad 75 proc.  respon­den­tów ma nega­tyw­ne opi­nie na temat osób, któ­re nie są zaszczepione.

Son­daż poka­zu­je, że ​​zaszcze­pie­ni uwa­ża­ją nie­szcze­pio­nych za “nie­od­po­wie­dzial­nych i samolubnych”.

reklama

„Ist­nie­je wyso­ki poziom, powie­dział­bym, nie­chę­ci do osób, któ­re nie są zaszcze­pio­ne” – stwier­dził pre­zes Asso­cia­tion of Cana­dian Stu­dies Jack Jedwab.

„To napię­cie poja­wia się mię­dzy człon­ka­mi rodzi­ny i przy­ja­ciół­mi, współ­pra­cow­ni­ka­mi, tam gdzie ist­nie­ją rela­cje mię­dzy oso­ba­mi zaszcze­pio­ny­mi i nieszczepionymi”.

„Mam wra­że­nie, że wie­le nega­tyw­nych uczuć, jakie ludzie odczu­wa­ją wobec pew­nych grup, jest wypie­ra­nych przez ich poczu­cie nie­chę­ci do tych, któ­rzy nie są zaszcze­pie­ni” – powie­dział Jack Jedwab.

Wcze­śniej­szy son­daż sto­wa­rzy­sze­nia suge­ro­wał, że nie­zasz­cze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy bar­dziej mar­twią się o otrzy­ma­nie szcze­pion­ki niż zara­że­nie się COVID-19, a więk­szość Kana­dyj­czy­ków odmó­wi­ła­by wpusz­cze­nia nie­zasz­cze­pio­nych osób doro­słych do swo­ich domów.

Jedwab dodał, że spo­dzie­wa się, iż napię­cie mię­dzy zaszcze­pio­ny­mi i nie­szcze­pio­ny­mi wzro­śnie jesz­cze bar­dziej, ponie­waż rzą­dy i pra­co­daw­cy będą nadal naci­skać, aby wię­cej osób dosta­ło swo­je szczepienia.

 

Tru­de­au: Nie ugnę się przed antysz­cze­pion­ko­wym motłochem