Mike, Jean and Abby Ter­rell z Wood­stock w Onta­rio, moty­wo­wa­ni pan­de­mią, posta­no­wi­li prze­pro­wa­dzić się do Nowe­go Brunsz­wi­ku. Zamie­ni­li duże mia­sto na nie­wiel­kie Odell. Mike mówi, że miesz­ka­jąc w Onta­rio nie zasta­na­wia­li się z żoną, czy zacho­ru­ją, tyl­ko raczej kie­dy. A teraz mamy z okien widok za milio­na dola­rów, ale za pół darmo.

Mike pra­co­wał w dużej fabry­ce jako mene­dżer, a Jean jako nauczy­ciel­ka w edu­ka­cji spe­cjal­nej. W sierp­niu 2020 roku Ter­rel­lo­wie kupi­li dom w Nowym Brunsz­wi­ku i tak zgra­li prze­pro­wadz­kę, by ich cór­ka mogła nor­mal­nie roz­po­cząć nowy rok szkolny.

Według Cana­dian Real Esta­te Asso­cia­tion śred­nia cena domu w Onta­rio wyno­si 594 000 dola­rów, a w Nowym Brunsz­wi­ku – 183 000. Jen­na Hol­land, wła­ści­ciel­ka Hol­land Homes, mówi, że Nowy Brunsz­wik robi się popu­lar­ny, widać napływ lud­no­ści. Dla­te­go jej fir­ma zaję­ła się budo­wa­niem luk­su­so­wych domach na wybrze­żu dla klien­tów z Onta­rio. Doda­je, że rynek w Fre­de­ric­ton się zmie­nia i kosz­ty utrzy­ma­nia zaczy­na­ją iść w górę.