Sza­now­ni Państwo,

Dłu­go cze­ka­li­śmy na ten dzień. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny uznał tzw. prze­słan­kę euge­nicz­ną za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją. Dla jed­nych nastał czas rado­ści, dla innych – czas wście­kło­ści, dla wszyst­kich – czas, w któ­rym opa­da­ją maski.

Naj­pierw podzię­ko­wa­nia. Szcze­gól­ne nale­żą się posłom, któ­rzy zło­ży­li i pod­pi­sa­li wnio­sek do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Szcze­gól­nie myślę o tych, któ­rzy od lat wal­czą o nie­na­ro­dzo­nych – o Pio­trze Uściń­skim i Bar­tło­mie­ju Wró­blew­skim, któ­rzy zro­bi­li to zaraz po ubie­gło­rocz­nej elek­cji i było to jed­no z ich pierw­szych dzia­łań posel­skich. Bar­dzo dziękuję!

Ale musi­my powie­dzieć sobie szcze­rze: spra­wa obro­ny życia w Pol­sce nie jest jesz­cze wygra­na. To waż­na bitwa, moż­na powie­dzieć, że naj­waż­niej­sza, ale woj­na jesz­cze się nie zakoń­czy­ła. Tak na grun­cie praw­nym, jak i na grun­cie społecznym.

Podej­rze­wam też, że śro­do­wi­ska pro-abor­cyj­ne będą szu­kać pomo­cy w insty­tu­cjach Unii Euro­pej­skiej. Pol­skie wła­dze muszą zatem spo­dzie­wać się potęż­nej pre­sji z zewnątrz. Dla­te­go my wszy­scy musi­my być czuj­ni i zmo­bi­li­zo­wa­ni, by bro­nić życia i auto­no­mii pol­skie­go prawa.

Nato­miast na grun­cie spo­łecz­nym – wal­ka będzie się toczyć, bo pie­kło zawy­ło z wście­kło­ści i będzie się mścić.

Gru­py pro-abor­cjo­ni­stów już wczo­raj wyszły na uli­ce (łamiąc przy tym wszel­kie ogra­ni­cze­nia epi­de­micz­ne). Ich wul­gar­ne hasła są peł­ne nie­na­wi­ści, nawią­zu­ją do pie­kła i tor­tur. Prym wio­dą lewi­co­we posłan­ki, któ­re pod­że­ga­ją tłum, roz­sie­wa­jąc fał­szy­we infor­ma­cje, jak np. że ozna­cza to brak dostę­pu do badań pre­na­tal­nych lub że jest to decy­zja wyni­ka­ją­ca z reli­gij­ne­go fun­da­men­ta­li­zmu, a nie ładu prawnego.

Ich furia jest śle­pa: obiek­tem nie­na­wi­ści są nawet Ci poli­ty­cy, któ­rzy od lat popie­ra­ją tzw. kom­pro­mis abor­cyj­ny i nic nie zro­bi­li w kie­run­ku zmia­ny tego pra­wa. Zwo­len­ni­cy zabi­ja­nia dzie­ci zamie­rza­ją pro­te­sto­wać pod kuria­mi, pod kościo­ła­mi. Mam nadzie­ję, że nie doj­dzie do tego, co w Chi­le, gdzie lewi­co­wi rewo­lu­cjo­ni­ści spa­li­li ostat­nio świątynię…

Wczo­raj, po ogło­sze­niu wyro­ku, umie­ści­li­śmy na Face­bo­oku powyż­szą gra­fi­kę z rado­snym dziec­kiem z zespo­łem Downa. W odpo­wie­dzi zala­ła nas fala nega­tyw­nych i wul­gar­nych komen­ta­rzy. Szam­bo wybiło.

Nie da się ukryć, że opa­da­ją maski, zwłasz­cza w Inter­ne­cie. Wie­le osób i orga­ni­za­cji – nawet nie zwią­za­nych z tym tema­tem – nagle dekla­ru­je swój sprze­ciw wobec decy­zji Try­bu­na­łu. Z dru­giej stro­ny ata­ko­wa­ni są Ci, któ­rzy wyra­ża­ją radość z takie­go obro­tu sprawy.

Zamiast rze­czo­wych argu­men­tów, zwo­len­ni­cy zabi­ja­nia dzie­ci ude­rza­ją w stru­ny emo­cjo­nal­ne. Czę­sto też – jak wspo­mnia­ne posłan­ki – bez­czel­nie kłamią.

Dla­te­go zachę­cam Pań­stwa do pobie­ra­nia kom­pen­dium „W obro­nie życia”.

Tam znaj­dą Pań­stwo rze­czo­we argu­men­ty nauko­we, infor­ma­cje praw­dzi­we, nie­na­zna­czo­ne jakim­kol­wiek czyn­ni­kiem emo­cjo­nal­nym, ide­olo­gicz­nym czy nawet reli­gij­nym. To kon­kret­na wie­dza o powie­la­nych kłam­stwach i kon­kret­na wie­dza, jak je ripostować.

Zamów lub pobierz kom­pen­dium pro-life!
Tę publi­ka­cję otrzy­ma­li sędzio­wie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Wie­rzę, że fak­ty w niej zawar­te przy­czy­ni­ły się do pod­ję­cia przez nich tak dobrej decyzji.

Na zakoń­cze­nie dodam, że wczo­raj odby­ła się kon­fe­ren­cja „Uto­pia tęczo­wej rewo­lu­cji”. Nagra­nia z kon­fe­ren­cji są już dostęp­ne na naszym kana­le YouTu­be. Napi­szę o tym jesz­cze, ale jeśli nie mogli Pań­stwo oglą­dać jej na żywo – bar­dzo zachę­cam do odsłuchania!

Ser­decz­nie pozdrawiam

Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!
Dane do przelewu:
Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Nr konta: 70 1680 1248 0000 3000 2187 3168, Bank: PLUS BANK S.A.
Z dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”

SWIFT: IVSEPLPP
IBAN: PL70 1680 1248 0000 3000 2187 3168