Do incy­den­tu doszło w śro­dę 14 paź­dzier­ni­ka oko­ło godzi­ny 21:46 w Natio­nal War Memo­rial na Wel­ling­ton Street.

Męż­czy­zna jadą­cy na rowe­rze pod­szedł do Miej­sca Pamię­ci i ostrym przed­mio­tem wyrył swa­sty­kę na Gro­bie Nie­zna­ne­go Żołnierza.

Poli­cja w Otta­wie pro­si opi­nię publicz­ną o pomoc w iden­ty­fi­ka­cji oso­by podejrzanej

Podej­rza­ny, to bia­ły męż­czy­zna, miał na sobie jasny swe­ter, ciem­ne spodnie czar­ną czap­kę i czar­ny plecak.

W swo­im oświad­cze­niu mini­ster ds. Wete­ra­nów Lau­ren­ce MacAu­lay nazwał ten akt „odra­ża­ją­cym”.

Znisz­cze­nia pomni­ka zosta­ło już naprawione.

Oso­by posia­da­ją­ce infor­ma­cje doty­czą­ce  incy­den­tu pro­szo­ne są o kon­takt z Det. Ali Togh­rol z jed­nost­ki ds. prze­stępstw z nie­na­wi­ści poli­cji w Otta­wie pod nume­rem 613–236-1222, wew. 5453.