Rad­ny okrę­gu 1 w Mis­sis­sau­dze Ste­phen Dasko poin­for­mo­wał, że ziden­ty­fi­ko­wa­no źró­dło duże­go wycie­ku ropy w rze­ce Cre­dit w Mississauga.

Wie­czo­rem 22 paź­dzier­ni­ka poli­cja Peel zosta­ła wezwa­na do „duże­go wycie­ku ole­ju napę­do­we­go w por­cie” w rejo­nie Lake­sho­re Rd. E. i Port St. E.

23 paź­dzier­ni­ka Dasko napi­sał, że źró­dłem prze­cie­ku są dwa zbior­ni­ki z ropą na Wol­fe­da­le Rd.

Miej­ski wydział kon­tro­li zwie­rząt został zaalar­mo­wa­ny i popro­szo­ny o zaję­cie się i oczysz­cze­nie   zagro­żo­ne­go ptactwa.

Dasko powie­dział rów­nież, że pra­cow­ni­cy mia­sta „na wyso­ko­ści mostu QEW ” poło­ży­li na rze­ce zapo­ry zbie­ra­ją­ce ropę.