W pią­tek 23 paź­dzier­ni­ka  pre­zy­dent Andrzej Duda miał wyko­na­ny test na obec­ność koro­na­wi­ru­sa; wynik oka­zał się pozy­tyw­ny — poin­for­mo­wał na Twit­te­rze rzecz­nik pre­zy­den­ta Bła­żej Spy­chal­ski. Jak zazna­czył, pre­zy­dent czu­je się dobrze.

 

“Zgod­nie z zale­ce­nia­mi wczo­raj pre­zy­dent Andrzej Duda miał wyko­na­ny test na obec­ność koro­na­wi­ru­sa. Wynik oka­zał się pozy­tyw­ny. Pre­zy­dent czu­je się dobrze. Jeste­śmy w sta­łym kon­tak­cie z odpo­wied­ni­mi służ­ba­mi medycz­ny­mi” — podał Spychalski.

Pre­zy­dent Duda z wizy­tą w tym­cza­so­wym szpi­ta­lu na Sta­dio­nie Narodowym: