Agen­cja sta­ty­stycz­na poda­je, że róż­ni­ca w cenie mari­hu­any naby­wa­nej legal­nie i na czar­nym ryn­ku jest duża i wca­le nie male­je. Obec­nie docho­dzi do 4,72 dol. za gram. Sta­ti­stics Cana­da w dru­gim kwar­ta­le bie­żą­ce­go roku prze­pro­wa­dzi­ło ankie­ty wśród użyt­kow­ni­ków mari­hu­any. Pyta­nia doty­czy­ły czę­sto­tli­wo­ści uży­wa­nia nar­ko­ty­ku oraz cen zaku­pu. W bada­niu dobro­wol­nie wzię­ły udział 572 oso­by. Cena mari­hu­any czar­no­ryn­ko­wej spa­dła śred­nio do 5,93 dol. za gram z 6,23 (cena odno­to­wy­wa­na na począt­ku 2019 roku). W tym cza­sie cena legal­ne­go nar­ko­ty­ku wzro­sła z 10,21 do 10,65 dol. Mari­hu­ana naby­wa­na nie­le­gal­nie jest więc pra­wie o poło­wę tań­sza. Nie ma więc się co dzi­wić, że 59 proc. respon­den­tów przy­zna­ło się do wybie­ra­nia nie­le­gal­nych źró­deł dys­try­bu­cji. Jed­na trze­cia z nich przy­zna­ła, że tak jest po pro­stu taniej. Pozo­sta­li mówi­li, że bar­dziej odpo­wia­da im jakość nie­le­gal­ne­go nar­ko­ty­ku lub w swo­im miej­scu zamiesz­ka­nia mie­li pro­ble­my z naby­ciem go legalnie.

Stat­sCan moni­to­ru­je też ceny nie­le­gal­nej mari­hu­any w inter­ne­cie. Według ana­liz gram suszo­nych kono­pi w roz­pa­try­wa­nym dru­gim kwar­ta­le kosz­to­wał 8,44 dol.