Pol­ska: Powo­ła­na zosta­ła Straż Narodowa

Po godzi­nie 11 pod kościo­łem Świę­te­go Krzy­ża w War­sza­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa Rot Nie­pod­le­gło­ści. Pod­czas niej zapo­wie­dzia­no powsta­nie nowej for­ma­cji: „Stra­ży Naro­do­wej” mają­cej za zada­nie obro­nę kościo­łów. Jest to odpo­wiedź na ostat­nie zamiesz­ki z udzia­łem abor­cjo­ni­stów pod kościo­ła­mi oraz na pro­fa­na­cję Mszy Świętej.

Pre­zes Robert Bąkiewicz:
To, z czym mamy do czy­nie­nia, to czer­wo­na, lewac­ka, dewia­cyj­na, sata­ni­stycz­na rewo­lu­cja. Widzie­li­śmy to w obraz­kach ze świa­ta, gdzie bez­czesz­czo­ne są świą­ty­nie i pod­pa­la­ne kate­dry. Wie­lu z nas myśla­ło, że do nas to nie dotrze, że Pol­ska będzie enkla­wą. Nic podob­ne­go. To już się dzie­je. Prze­kro­czy­li gra­ni­cę, któ­rej nie powin­ni prze­kra­czać, a my nie będzie­my przy­glą­da­li się bez­czyn­nie jak bez­czesz­czą nasze świą­ty­nie, jak wyją, żeby mor­do­wać nie­win­nych nie­na­ro­dzo­nych. Nikt dotych­czas nie dopusz­czał się takiej prze­mo­cy w prze­strze­ni publicz­nej. Lewac­two wrzesz­czy, że to woj­na. Owszem, to jest woj­na. Przyj­mu­je­my, że od dziś jeste­śmy w sta­nie woj­ny i cały wysi­łek prze­kła­da­my na ten front. Czas poko­ju i tole­ro­wa­nia bar­ba­rzyń­ców minął. Dziś nad­szedł ten czas, kie­dy każ­dy pra­wy czło­wiek powi­nien odło­żyć powsze­dnią wygo­dę, ale i nie­wy­go­dę codzien­ne­go życia i sta­nąć pod swo­ją świą­ty­nią w obro­nie przed pro­fa­na­cją. Każ­dy kto mie­ni się Pola­kiem, ma obo­wią­zek bro­nić war­to­ści i fun­da­men­tu, na któ­rym zbu­do­wa­no naszą cywilizację.

Dla­te­go powo­łu­je­my Straż Naro­do­wą i przyj­mu­je­my na sie­bie koor­dy­na­cję tej naro­do­wej samo­obro­ny. Jej zada­niem będzie ochro­na kościo­łów i miej­sco­wo­ści przed lewi­co­wą rewo­lu­cją. Pro­si­my wszyst­kich o mobilizację.

Tomasz Kali­now­ski, czło­nek zarządu:
Sto­wa­rzy­sze­nie pla­nu­je pozy­wać dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy w kłam­li­wy spo­sób rela­cjo­no­wa­li wczo­raj­sze wyda­rze­nia. Skie­ro­wa­no rów­nież pierw­sze zawia­do­mie­nia na poli­cję w spra­wie prze­mo­cy wobec straż­ni­ków kościołów.

 

Infor­mu­je­my, że wszel­kie mate­ria­ły tek­sto­we i gra­ficz­ne udo­stęp­nio­ne poprzez niniej­szą wia­do­mość, mogą zostać wyko­rzy­sta­ne pod warun­kiem ozna­cze­nia wła­ści­cie­la praw autor­skich jakim jest Sto­wa­rzy­sze­nie Roty Mar­szu Niepodległości.