POLONIJNE KOLĘDOWANIE- „Dzieci Dzieciom” — rekrutacja

Uwa­ga rodzi­ce i uczniowie!

Zapra­sza­my uta­len­to­wa­ne wokal­nie polo­nij­ne dzie­ci w wie­ku od 8 ‑18 lat, do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie „Polo­nij­ne Kolę­do­wa­nie — Dzie­ci Dzie­ciom”. W ramach pro­jek­tu zosta­nie nagra­ny tele­dysk z udzia­łem oko­ło 30 polo­nij­nych dzie­ci z róż­nych kra­jów, któ­rych tre­ne­ra­mi wokal­ny­mi będą Nico­le Kule­sza i Piotr Tłu­sto­cho­wicz — uczest­ni­cy „The Voice of Poland”.

REKRUTACJA DO TELEDYSKU TRWA TYLKO DO 1 LISTOPADA 2020!!!

Reklama

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy i nie­zbęd­ne doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne znaj­dą Pań­stwo w załącz­ni­kach lub na stro­nach ogła­sza­ją­cych rekru­ta­cję. Wię­cej o pro­gra­mie na stro­nie Fun­da­cji Gre­en Team https://fundacjagreenteam.pl/project5.html , stro­nie Face­bo­oka https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=154462679686511&id=105795644553215 oraz https://zrzutka.pl/jsra4r

Wszel­kie zapy­ta­nia w spra­wach pro­jek­tu POLONIJNE KOLĘDOWANIE- „Dzie­ci Dzie­ciom” oraz doku­men­ty rekru­ta­cyj­ne, pro­si­my prze­sy­łać na adres: koledowanie.green.team@gmail.com

 


 

 

Zwra­ca­my się do Pań­stwa z waż­ną dla wszyst­kich Pola­ków, zarów­no w kra­ju jak i na emi­gra­cji, infor­ma­cją doty­czą­cą przed­się­wzię­cia pod­ję­te­go przez naszą Fun­da­cję Gre­en Team. Z przy­jem­no­ścią chcie­li­by­śmy zachę­cić Pań­stwa do upu­blicz­nia­nia infor­ma­cji o dru­gim już, śpie­wa­ją­cym pro­jek­cie z udzia­łem dzie­ci polo­nij­nych na całym świe­cie. Będzie on nosić nazwę POLONIJNE KOLĘDOWANIE — „Dzie­ci Dzie­ciom”. Ideą nad­rzęd­ną tych dzia­łań jest łącze­nie się uczniów szkół polo­nij­nych z róż­nych zakąt­ków świa­ta w atrak­cyj­nej, kre­atyw­nej i inno­wa­cyj­nej for­mie zama­ni­fe­sto­wa­nia swo­jej przy­na­leż­no­ści naro­do­wej. Celem jest rów­nież wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne, emo­cjo­nal­ne i mate­rial­ne pol­skich dzie­ci z domów dziec­ka a tak­że łącze­nie serc polo­nij­nych dzie­ci na całym świecie.

Pierw­szy pro­jekt – tele­dysk pod nazwą „Jeste­śmy sobie potrzeb­ni” powstał ku pokrze­pie­niu serc Pola­ków na całym świe­cie w trud­nym cza­sie pan­de­mii. Mogą go pań­stwo zoba­czyć tutaj;

W tele­dy­sku wystą­pi­ło 75 dzie­ci z 14 kra­jów, któ­re zgło­si­ły się do wspól­ne­go śpie­wa­nia. Tre­ne­ra­mi wokal­ny­mi byli fina­li­ści „The Voice of Poland” Nico­le Kule­sza i Piotr Tłu­sto­cho­wicz. Tele­dysk spo­tkał się z wiel­kim uzna­niem, pisa­ły o tym gaze­ty, media spo­łecz­no­ścio­we i mówio­no o tym też w telewizji.

Głów­nym reali­za­to­rem i spon­so­rem pro­jek­tu była fir­ma Events Part­ner Kami­la Hel­land z Nor­we­gii, współ­or­ga­ni­za­to­rem był też Kon­gres Oświa­ty Polo­nij­nej oraz po czę­ści nasza Fun­da­cja Gre­en Team. Przy reali­za­cji zaan­ga­żo­wa­nych rów­nież było wie­le odda­nych oświa­cie polo­nij­nej osób, któ­re wspie­ra­ły nasze działania.

Tym razem, jako głów­ni orga­ni­za­to­rzy, zapra­sza­my Polo­nię za Pań­stwa pośred­nic­twem do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie POLONIJNE KOLĘDOWANIE — „Dzie­ci Dzie­ciom”. Pra­gnie­my zre­ali­zo­wać onli­ne tele­dysk, w któ­rym po raz dru­gi zgło­szą się i wezmą udział nasze wspa­nia­łe polo­nij­ne dzie­ci mani­fe­stu­jąc pol­skość na całym świe­cie, dobro pły­ną­ce z ich serc oraz pięk­ne pol­skie tra­dy­cje kolę­do­wa­nia. „Dzie­ci Dzie­ciom” – ta część nazwy pro­jek­tu sym­bo­li­zu­je dar od dzie­ci polo­nij­nych dla pol­skich dzie­ci z Domów Dziec­ka w szcze­gól­nym cza­sie świąt Boże­go Narodzenia.

Przy pomo­cy tego tele­dy­sku prze­pro­wa­dzo­na będzie zbiór­ka zachę­ca­ją­ca dobrych ludzi do pomo­cy w sfi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu i umoż­li­wie­niu zor­ga­ni­zo­wa­nia ferii zimo­wych dla pod­opiecz­nych wybra­nych pla­có­wek opie­kuń­czo-wycho­waw­czych. https://zrzutka.pl/jsra4r

Ogrom­ną war­to­ścią doda­ną tego przed­się­wzię­cia jest jed­no­cze­nie Polo­nii i wzmac­nia­nie poczu­cia przy­na­leż­no­ści naszych dzie­ci do szcze­gól­nej pol­skiej wspólnoty.

Tele­dysk będzie reali­zo­wa­ny tak jak poprzed­ni przy uży­ciu narzę­dzi onli­ne. Rekru­ta­cja, warsz­ta­ty muzycz­ne oraz nagry­wa­nie tele­dy­sku zosta­nie prze­pro­wa­dzo­na zdal­nie. Korzy­sta­jąc z doświad­cze­nia naszych tre­ne­rów wokal­nych i tech­ni­ków pro­po­nu­je­my super przy­go­dę muzycz­ną oraz sze­ro­ki mię­dzy­na­ro­do­wy zasięg dzia­ła­nia. Zachę­ca­my z całe­go ser­ca do ogło­sze­nia naszych infor­ma­cji o rekru­ta­cji, któ­re znaj­dą Pań­stwo w lin­ku poniżej

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=154462679686511&id=105795644553215