SUKCESY UCZNIÓW W  MIĘDZYNARODOWYM  KONKURSIE O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH ORGANIZOWANYM PRZEZ KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA PILECKIEGO

Julia Paw­luk, uczen­ni­cą kla­sy V SP w Szko­le Pol­skiej przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to, lau­re­at­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su O Żoł­nier­zach Wyklętych:

Nazy­wam się Julia Paw­luk, cho­dzę do kla­sy 5. w Pol­skiej Szko­le a do 6. w szko­le Kana­dyj­skiej. Mam małą sio­strę — Zosię. Uczę się grać na gita­rze. Lubię ryso­wać i malo­wać, dla­te­go spodo­bał mi się pomysł kon­kur­su. Do uczest­nic­twa w kon­kur­sie namó­wił mnie tata. Pomysł spodo­bał mi się, bo lubię malo­wa­nie i ryso­wa­nie zarów­no na papie­rze jak i elek­tro­nicz­nie. Na kon­kurs przy­go­to­wa­łam pro­jekt serii bank­no­tów z Żoł­nie­rza­mi Wyklę­ty­mi. Zaję­cia z histo­rii dopie­ro zaczę­li­śmy tak napraw­dę w kla­sie 4. Jest to nowy temat dla mnie. Lubię Pol­skie Legen­dy.  Bar­dzo ucie­szy­łam się, kie­dy dowie­dzia­łam się, że mój pro­jekt spodo­bał się komi­sji kon­kur­so­wej. Pole­cam wszyst­kim wzię­cie udzia­łu w takim konkursie.

***

        Marek Wideł­ka, uczeń kla­sy II a LO w Szko­le Pol­skiej przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to, lau­re­at Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su O Żoł­nier­zach Wyklętych.

- Inte­re­su­ję się spor­tem. Lubię jeź­dzić na rowe­rze a zimą na nar­tach. Kie­dy mam wol­ny czas to dużo rysu­ję. Bra­łem już udział w poprzed­nim kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez Komi­tet Pamię­ci Witol­da Pilec­kie­go na temat Bitwy War­szaw­skiej. W tym roku zain­te­re­so­wał mnie temat kon­kur­su “Żoł­nie­rze Wyklę­ci”, żoł­nie­rze o któ­rych powin­ni­śmy pamię­tać  i posta­no­wi­łem wziąć w nim udział. Lubię histo­rię Pol­ski ponie­waż jest boga­ta w wie­le wyda­rzeń, przez co jest bar­dzo cie­ka­wa. Jestem dum­ny, że Pol­ska ma taką pięk­ną histo­rię. Myślę, że naj­bar­dziej cie­ka­wi mnie okres walk nie­pod­le­gło­ścio­wych i odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku po 123 latach nie­wo­li. Każ­de zwy­cię­stwo daje dużo satys­fak­cji, ale nie jest ono naj­waż­niej­sze. W tym kon­kur­sie zde­cy­do­wa­łem się na wyko­na­nie 3 rysun­ków, co wyma­ga­ło wie­le pra­cy, ale ponie­waż ryso­wa­nie to moje hob­by to była to rów­nież przy­jem­ność. Cie­szę się że wzią­łem udział  w tym kon­kur­sie. Było napraw­dę warto.

Nade­sła­ła Syl­wia Krupa
Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto