Onta­rio zwró­ci­ło się do byłe­go sze­fa kana­dyj­skich sił zbroj­nych, gen. Ric­ka Hil­lie­ra, o popro­wa­dze­nie nowej gru­py zada­nio­wej, któ­ra będzie nad­zo­ro­wać wpro­wa­dze­nie szcze­pion­ki COVID-19 w pro­win­cji, ogło­sił w ponie­dzia­łek Pre­mier Doug Ford.

Na codzien­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­win­cji Ford powie­dział, że Onta­rio zapo­wie­dział, że pierw­sze daw­ki szcze­pion­ki mają być goto­we na począt­ku 2021 roku.

„Potrze­bu­je­my mili­tar­nej pre­cy­zji”, powie­dział Ford, zauwa­ża­jąc, że wpro­wa­dze­nie szcze­pion­ki będzie „ogrom­nym wyzwa­niem logistycznym”.

Reklama

„Dostar­czy­my szcze­pion­ki do każ­dej czę­ści tej pro­win­cji, kie­dy tyl­ko będą gotowe”.

Mimo to mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott ostrze­gła, że na ​​szcze­pie­nia trze­ba jesz­cze pocze­kać kil­ka mie­się­cy” i wezwa­ła  do dal­sze­go prze­strze­ga­nia wytycz­nych doty­czą­cych zdro­wia publicznego.

Pro­win­cja wciąż cze­ka, aby dowie­dzieć się, kie­dy dokład­nie zacznie otrzy­my­wać szcze­pion­ki, ale ocze­ku­je się, że naj­bar­dziej nara­że­ni pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia w Onta­rio zaczną je otrzy­my­wać przed mar­cem. Oso­by te będą musia­ły zostać dwu­krot­nie zaszcze­pio­ne w cią­gu 21 dni.

Ford odpo­wie­dział na kil­ka pytań dzien­ni­ka­rzy, m.in. dla­cze­go nie pozwa­la małym fir­mom pozo­stać otwar­ty­mi w jakiś spo­sób, gdy duże skle­py są otwar­te — dla­cze­go pro­win­cja nie naśla­du­je Mani­to­by, gdzie super­mar­ke­ty są zobo­wią­za­ne do usu­nię­cia wszel­kich nie­istot­nych towa­rów z półek.

Ford powie­dział, że roz­ma­wiał z dyrek­to­rem gene­ral­nym Wal­mar­tu i uznał, że prak­ty­ka ta powo­du­je w Mani­to­bie  „ogrom­ne problemy”.

„To był­by logi­stycz­ny koszmar”