Sate­li­tar­na usłu­ga inter­ne­to­wa miliar­de­ra Elo­na Muska jest teraz prze­sy­ła­na stru­mie­nio­wo dane do nie­któ­rych domów w Nowym Brunszwiku.

Star­link zofe­ro­wał nie­któ­rym gospo­dar­stwom domo­wym na obsza­rach wiej­skich Kana­dy i pół­noc­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych prze­te­sto­wa­nie usłu­gi przed jej peł­nym uru­cho­mie­niem, praw­do­po­dob­nie w poło­wie 2021 r.

Greg Reko­unas z Pół­wy­spu King­ston jest jed­nym z tych, któ­rzy zapi­sa­li się, aby pomóc w testo­wa­niu  szyb­kie­go Internetu.

Reko­unas, admi­ni­stra­tor bazy danych, któ­ry pra­cu­je z domu dla fir­my infor­ma­tycz­nej, powie­dział, że ze wzglę­du na swo­ją pra­cę musi być cały czas pod­łą­czo­ny do sie­ci. Zale­d­wie po tygo­dniu korzy­sta­nia z nowej usłu­gi jest zasko­czo­ny popra­wą szyb­ko­ści łącza w sto­sun­ku do poprzed­nie­go łącza DSL, któ­re cza­sa­mi zmu­sza­ło go do zaprze­sta­nia korzy­sta­nia z kame­ry inter­ne­to­wej pod­czas uczest­ni­cze­nia w wide­okon­fe­ren­cjach zwią­za­nych z pracą.

Od maja 2019 r Musk uży­wa Spa­ceX, swo­jej fir­my rakie­to­wej, do wystrze­le­nia w kosmos gro­mad 60 sate­li­tów na niskie orbi­ty oko­ło­ziem­skie . Rakie­ty star­tu­ją dwa razy w mie­sią­cu Umie­ści­ły do tej pory 955 sate­li­tów na niskiej orbi­cie (LEO), oko­ło 550 kilo­me­trów nad powierzch­nią planety

Doce­lo­wo, do roku 2024 ma ich być 12 tys.

Jed­nak począt­ko­we kosz­ty mogą być dla nie­któ­rych barie­rą. Reko­unas zapła­cił 820 $ za wyma­ga­ny sprzęt Star­link, ante­nę sate­li­tar­ną, modem, zasi­lacz i 100 stóp kabla. Opła­ta abo­na­men­to­wa wyno­si 130 dol. miesięcznie.

Musk będzie miał sil­ną kon­ku­ren­cją ze stro­ny wła­ści­cie­la Ama­zo­na, Jef­fa Bez­osa, któ­ry ma wła­sną fir­mę rakie­to­wą Blue Ori­gin i pla­nu­je alter­na­tyw­ny sate­li­tar­ny ser­wis inter­ne­to­wy z 3200 sate­li­ta­mi na niskiej orbi­cie okołoziemskiej.

Inna fir­ma, Tele­sat,   z Kana­dy, rów­nież pla­nu­je wejść na rynek inter­ne­to­wy LEO z 298 satelitami.

Tysią­ce nowych sate­li­tów rodzą pyta­nia o poten­cjal­ny ich wpływ na noc­ne nie­bo i astronomię.