Były dowód­ca NATO, gene­rał dywi­zji, Dany For­tin sta­nie na cze­le gru­py zada­nio­wej kie­ru­ją­cej kana­dyj­ski­mi dzia­ła­nia­mi w zakre­sie dys­try­bu­cji szcze­pio­nek. Zespo­ły woj­sko­we współ­pra­cu­ją już z Kana­dyj­ską Agen­cją Zdro­wia Publicz­ne­go nad pla­no­wa­niem maso­we­go szcze­pie­nia populacji.

For­tin ostat­nio peł­nił funk­cję sze­fa szta­bu w Kana­dyj­skim Połą­czo­nym Dowódz­twie Operacyjnym.

Health Cana­da, może wydać że ​​pierw­szą zgo­da na szcze­pion­kę COVID-19 jesz­cze przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia. Szcze­pion­ka fir­my Pfi­zer, jed­na z trzech oce­nia­nych przez agen­cję i podob­no sku­tecz­na w ponad 90 pro­cen­tach, jest na naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym eta­pie zatwierdzania.