Wyso­kie kary grzyw­ny, obo­wiąz­ko­we kur­sy, a tak­że przy­mu­so­wa izo­la­cja w ośrod­kach odosob­nie­nia cze­ka w Niem­czech oso­by lek­ce­wa­żą­ce nakaz izo­lo­wa­nia się i uni­ka­ją­ce  kwarantanny

Miesz­kań­cy Nie­miec, któ­rzy nie pod­da­dzą się samo­izo­la­cji po kon­tak­cie z koro­na­wi­ru­sem, mogą zostać umiesz­cze­ni w obo­zach. Oso­by, któ­re po otrzy­ma­niu grzyw­ny i ostrze­że­nia, nadal nie zasto­su­ją się do pole­ceń władz, stra­cą wolność.

Takie roz­wią­za­nie zosta­ło umoż­li­wio­ne przez  usta­wę o zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom zakaźnym.

Rząd lan­du Szle­zwik-Holsz­tyn chce wyko­rzy­sty­wać do tego celu ośrod­ki dla nieletnich.

Urzęd­ni­cy utrzy­mu­ją, że zamie­rza­ją w ten spo­sób “chro­nić oso­by trze­cie” przed ryzy­kiem zwią­za­nym z “nie­sfor­nym zacho­wa­niem oso­by łamią­cej zasady”.