Urzęd­ni­cy medycz­ni z Kolum­bii Bry­tyj­skiej poda­li, że w pro­win­cji ziden­ty­fi­ko­wa­no nowy wariant COVID-19. Głów­ny lekarz pro­win­cji, dr Bon­nie Hen­ry, prze­ka­za­ła pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że zaka­że­nie wykry­to u oso­by, któ­ra powró­ci­ła z podró­ży do Nige­rii, a miesz­ka w regio­nie nale­żą­cym do oddzia­łu B.C.‘s Inte­rior Health. Oso­ba ta po powro­cie pod­da­je się izo­la­cji i nie ma infor­ma­cji o kolej­nych zakażeniach.

Nowa odmia­na koro­na­wi­ru­sa, ozna­czo­na jako B.1.525, zosta­ła potwier­dzo­na w Kana­dzie po raz pierw­szy. W Kolum­bii Bry­tyj­skiej stwier­dzo­no jak dotąd wystę­po­wa­nie trzech odmian patogenu.

Hen­ry powie­dzia­ła, że na razie nie wia­do­mo, czy odmia­na B.1.525 jest bar­dziej zaraź­li­wa od innych lub czy wywo­łu­je sil­niej­sze obja­wy cho­ro­by. Poin­for­mo­wa­ła rów­nież, że wszyst­kie pozy­tyw­ne przy­pad­ki, któ­re odno­to­wa­no mię­dzy 30 stycz­nia a 5 lute­go, spraw­dzo­no przy uży­ciu spe­cjal­ne­go mar­ke­ra w celu iden­ty­fi­ka­cji odmia­ny koro­na­wi­ru­sa. Wśród prze­ba­da­nych 3099 przy­pad­ków, stwier­dzo­no czte­ry przy­pad­ki muta­cji. Jeden B.1.351, czy­li wariant połu­dnio­wo­afry­kań­ski, i dwa B.1.1.7 — bry­tyj­skie. Czwar­ty to przy­pa­dek z Nige­rii, B.1.525.

reklama

Jak dotąd w Kolum­bii Bry­tyj­skiej potwier­dzo­no w sumie 29 przy­pad­ków odmia­ny B.1.1.7 i 17 przy­pad­ków B.1.351.