Więk­szość kon­ser­wa­tyw­nych posłów gło­so­wa­ła dziś za usu­nię­ciem Erin O’To­ole ze sta­no­wi­ska lide­ra par­tii, toru­jąc dro­gę do kolej­nej kam­pa­nii o przywództwo.

73 ze 118 par­la­men­ta­rzy­stów obec­nych – prze­wod­ni­czą­cy klu­bu par­tyj­ne­go, Scott Reid, nie oddał gło­su – gło­so­wa­ło za zastą­pie­niem O’To­ole kimś innym.

Poseł z Newe­go Brun­swic­ku, John Wil­liam­son, któ­ry był   pra­cow­ni­kiem biu­ra byłe­go pre­mie­ra Ste­phe­na Har­pe­ra, natych­miast wysu­nął swo­je nazwi­sko na  tym­cza­so­wą rolę, obie­cu­jąc, że par­tia wybie­rze sta­łe­go przy­wód­cę w „uczci­wej i sku­tecz­nej rywalizacji”.

O’To­ole, któ­ry repre­zen­tu­je okręg Dur­ham na przed­mie­ściach Toron­to, spo­tkał się z falą kry­ty­ki   za zmia­nę sta­no­wi­ska par­tii w spra­wie opo­dat­ko­wa­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla, i zaka­za­nia sztur­mo­wej bro­ni palnej

W oświad­cze­niu po gło­so­wa­niu Matt Jene­ro­ux, poseł z obsza­ru Edmon­ton powie­dział, że par­tia potrze­bu­je lide­ra, któ­ry „wyraź­nie odzwier­cie­dla nasze wartości”.

 

„O’To­ole raz po raz zdra­dził spo­łecz­nie kon­ser­wa­tyw­ne pod­sta­wy par­tii swo­im popar­ciem dla abor­cji, ide­olo­gii LGBT, uci­sku i nisz­czą­cych wol­ność pasz­por­tów dla ska­żo­nych abor­cją szcze­pio­nek” – powie­dział Jeff Gun­nar­son, prze­wod­ni­czą­cy Cam­pa­ign Life Coali­tion. „Naj­wyż­szy czas, aby ten fał­szy­wy kon­ser­wa­ty­sta został usunięty”.

„O’To­ole wbrew posta­wie wie­lu posłów kon­ser­wa­tyw­nych nie poparł też Kon­wo­ju Wolności.