Zuc­ker­berg był ostrożny

Dyrek­tor gene­ral­ny Face­bo­oka Mark Zuc­ker­berg powie­dział swo­im pra­cow­ni­kom w lip­cu, że jest ostroż­ny co do szcze­pion­ki COVID-19, ponie­waż „po pro­stu nie zna­my dłu­go­ter­mi­no­wych skut­ków ubocz­nych”, czy­ta­my na por­ta­lu   Life­Si­te­News , gdzie oma­wia­ne jest ujaw­nio­ne przez Pro­ject Veri­tas  nagra­nie z Zuckerbergiem.

„Po pro­stu nie zna­my dłu­go­ter­mi­no­wych skut­ków ubocz­nych mody­fi­ko­wa­nia ludz­kie­go DNA i RNA, aby bez­po­śred­nio kodo­wać w ludz­kim DNA i RNA. zdol­ność do wytwa­rza­nia tych prze­ciw­ciał i nie wie­my czy spo­wo­du­je to inne muta­cje lub zagro­że­nia w dal­szej per­spek­ty­wie powie­dział Zuc­ker­berg pod­czas wewnętrz­ne­go coty­go­dnio­we­go spo­tka­nia fir­mo­we­go 16 lip­ca 2020 roku.

 

Film przed­sta­wia­ją­cy pre­ze­sa Face­bo­oka, któ­ry wyra­ża zanie­po­ko­je­nie szcze­pion­ka­mi COVID, poja­wia się w w cza­sie gdy  fir­my mediów spo­łecz­no­ścio­wych, usi­łu­ją powstrzy­mać gło­sy ofe­ru­ją­ce alter­na­tyw­ne spoj­rze­nie na COVID-19.

Face­bo­ok ogło­sił 8 lute­go, że „roz­sze­rza  wysił­ki w celu usu­wa­nia  fał­szy­wych twier­dzeń na Face­bo­oku i Insta­gra­mie o COVID-19, szcze­pion­kach COVID-19 . Face­bo­ok zapo­wie­dział, że usu­nie twier­dze­nia opu­bli­ko­wa­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że „szcze­pion­ka COVID-19 zmie­nia ludz­kie DNA”.

Zało­ży­ciel pro­jek­tu Veri­tas, James O’Ke­efe, zwró­cił uwa­gę w fil­mie, że dzi­siaj Zuc­ker­berg został­by „ocen­zu­ro­wa­ny na wła­snej platformie ”.

Wyda­je się jed­nak, że Zuc­ker­berg zmie­nił zda­nie w związ­ku z oba­wa­mi doty­czą­cy­mi szcze­pio­nek COVID. W listo­pa­dzie popro­wa­dził publicz­ną trans­mi­sję na żywo z dr Antho­nym Fau­ci, w któ­rym stwier­dził, że teraz rozu­mie, że „szcze­pion­ki nie mody­fi­ku­ją DNA ani RNA”.

Wie­lu leka­rzy zwró­ci­ło uwa­gę, że szcze­pion­ki mRNA COVID nie są szcze­pion­ka­mi w tra­dy­cyj­nym zna­cze­niu środ­ka wstrzy­ki­wa­ne­go do orga­ni­zmu w słab­szej posta­ci, któ­ra wyzwa­la odpor­ność, ale są for­mą „tera­pii genowej”.

Dr Lee Mer­ritt, była pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Ame­ry­kań­skich Leka­rzy i Chi­rur­gów, stwier­dzi­ła w wywia­dzie z 14 stycz­nia, że szcze­pion­ki mRNA, tak zwa­ne „eks­pe­ry­men­tal­ne leki bio­lo­gicz­ne”, to nowa tech­no­lo­gia, któ­ra dzia­ła „jak pro­gram kom­pu­te­ro­wy, któ­ry infor­mu­je orga­nizm by robił pew­ne rzeczy ”.