Wła­ści­ciel Adam­son Bar­be­cue, Adam Skel­ly, otrzy­mał od mia­sta Toron­to fak­tu­rę na kwo­tę 187 030,56 dol. za kosz­ty ponie­sio­ne w zeszłym roku przez Toron­to w związ­ku z  uży­ciem poli­cji do roz­bi­cia pro­te­stów anty­lock­dow­no­wych w jego restauracji.

„To jest fak­tu­ra, któ­rą Toron­to wysła­ło mi za poli­cję, któ­rą wyna­ję­li, aby chro­nić wszyst­kich przed moim  żeber­ka­mi” — drwił Skel­ly po opu­bli­ko­wa­niu  rachun­ku na Instagramie.

Fak­tu­ra pocho­dzi z Toron­to Board of Health. Więk­szość tej kwo­ty, w łącz­nej wyso­ko­ści 165.188,73 dola­rów,  to uży­cie Toron­to Poli­ce Services.

W listo­pa­dzie Skel­ly otwo­rzył Adam­son Bar­be­cue w pro­te­ście prze­ciw­ko blo­ko­wa­niu biz­ne­sów w Onta­rio. Adam­son Bar­be­cue obsłu­gi­wa­ło klien­tów przez trzy dni, za każ­dym razem napo­ty­ka­jąc na poli­cyj­ne pró­by unie­moż­li­wie­nia działalności.

Skel­ly został osta­tecz­nie aresztowany.

Osta­tecz­nie poli­cja pod­ję­ła agre­syw­ne dzia­ła­nia w celu roz­pro­sze­nia protestujących.

Na stro­nie GoFund­Me zgro­ma­dzo­no łącz­nie  $337667 na rzecz kosz­tów praw­nych ponie­sio­nych przez właściciela.