Rząd pod­jął decy­zję o mody­fi­ka­cji restryk­cji zwią­za­nych ze zwal­cza­niem epi­de­mii koronawirusa.

W dal­szym cią­gu nie mogą dzia­łać siłow­nie i klu­by fit­ness, a gastro­no­mia może sprze­da­wać posił­ki tyl­ko na wynos.

• z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy zwol­nie­ni zosta­ną – ucznio­wie pobie­ra­ją­cy naukę w Pol­sce lub w pań­stwie sąsia­du­ją­cym i ich opie­ku­no­wie, któ­rzy prze­kra­cza­ją gra­ni­cę wraz z ucznia­mi w celu umoż­li­wie­nia tej nauki, dzie­ci obję­te wycho­wa­niem przed­szkol­nym w Pol­sce lub w pań­stwie sąsia­du­ją­cym i ich opie­ku­no­wie, któ­rzy prze­kra­cza­ją gra­ni­cę wraz z dzieć­mi w celu ich obję­cia tym wycho­wa­niem, a tak­że stu­den­ci, uczest­ni­cy stu­diów pody­plo­mo­wych, kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­ne­go i innych form kształ­ce­nia, dok­to­ran­ci kształ­cą­cy się w Pol­sce lub w pań­stwie sąsia­du­ją­cym oraz oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność naukową;

• oso­by zaszcze­pio­ne na COVID-19 szcze­pion­ką dopusz­czo­ną do obro­tu w Unii Euro­pej­skiej tak­że będą zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku odby­cia kwarananny;

• uchy­lo­no ogra­ni­cze­nia w lecz­nic­twie uzdro­wi­sko­wym – warun­kiem roz­po­czę­cia sta­cjo­nar­nej reha­bi­li­ta­cji lecz­ni­czej w ośrod­ku reha­bi­li­ta­cyj­nym czy tur­nu­su lecz­ni­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go ma być nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2, z mate­ria­łu pobra­ne­go w ter­mi­nie nie wcze­śniej­szym niż sześć dni przed ter­mi­nem roz­po­czę­cia tur­nu­su reha­bi­li­ta­cyj­ne­go; testy te mają być bezpłatne;