Rząd Tru­de­au zgo­dził się z Sena­tem, że Kana­dyj­czy­cy cier­pią­cy wyłącz­nie na cięż­kie i nie­ule­czal­ne cho­ro­by psy­chicz­ne powin­ni mieć pra­wo do euta­na­zji, ale nie wcze­śniej niż za dwa lata.

Dwu­let­nia okres ocze­ki­wa­nia jest o sześć mie­się­cy dłuż­szy niż pro­po­no­wa­li senatorowie.

Dłuż­sze ocze­ki­wa­nie to jed­na z sze­re­gu zmian do pro­jek­tu usta­wy C‑7 zapro­po­no­wa­nych przez rząd w odpo­wie­dzi na popraw­ki zatwier­dzo­ne w zeszłym tygo­dniu przez Senat.

Jeśli Izba Gmin zatwier­dzi popraw­ki rzą­du, usta­wa wró­ci do Senatu

Zgod­nie z pier­wot­nym pro­jek­tem usta­wa wpro­wa­dza­ła ogól­ny zakaz “wspo­ma­ga­ne­go umie­ra­nia” dla osób cier­pią­cych wyłącz­nie na cho­ro­by psychiczne.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość sena­to­rów argu­men­to­wa­ła, że ​​wyklu­cze­nie takie było nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Naru­szy­ło­by pra­wo do rów­ne­go trak­to­wa­nia nie­za­leż­nie od nie­peł­no­spraw­no­ści fizycz­nej lub umy­sło­wej, gwa­ran­to­wa­ne w Kana­dzie w Kar­cie Praw i Wolności.

Rząd pro­po­nu­je utwo­rze­nie wspól­nej komi­sji par­la­men­tar­nej w celu prze­glą­du sys­te­mu euta­na­zji, w tym kwe­stii zwią­za­nych z nie­let­ni­mi, proś­ba­mi z wyprze­dze­niem, cho­ro­ba­mi psy­chicz­ny­mi, sta­nem opie­ki palia­tyw­nej w Kana­dzie i ochro­ną nie­peł­no­spraw­nych Kana­dyj­czy­ków. Komi­sja była­by zobo­wią­za­na do zło­że­nia spra­woz­da­nia, z wszel­ki­mi zale­ca­ny­mi zmia­na­mi w cią­gu jed­ne­go roku.

Rząd zgo­dził się rów­nież na zmo­dy­fi­ko­wa­ną wer­sję kolej­nej popraw­ki Sena­tu, któ­ra wyma­ga gro­ma­dze­nia danych raso­wych korzy­sta­ją­cych z eutanazji.

Rząd będzie potrze­bo­wał popar­cia co naj­mniej jed­nej z głów­nych par­tii opo­zy­cyj­nych, aby przy­jąć odpo­wiedź na popraw­ki Senatu.

Kon­ser­wa­ty­ści, któ­rzy  sprze­ci­wia­li się roz­sze­rze­niu dostę­pu do pomo­cy dla umie­ra­nia w ramach pier­wot­nej usta­wy, oraz Nowi Demo­kra­ci, któ­rzy nie­chęt­nie akcep­tu­ją jakie­kol­wiek zmia­ny pro­po­no­wa­ne przez nie­wy­bra­nych sena­to­rów, wska­za­li, że praw­do­po­dob­nie nie poprą wniosku.

To pozo­sta­wia Bloc Québéco­is. Przy­wód­ca Blo­ku Yves-Fra­nço­is Blan­chet powie­dział, że popraw­ki sena­to­rów do C‑7 “zasłu­gu­ją na to, by im się przyjrzeć”.

Rząd ma nadzie­ję, że usta­wa zosta­nie przy­ję­ta przez obie izby par­la­men­tar­ne do piąt­ku, aby dotrzy­mać wyzna­czo­ne­go przez sąd trzy­krot­nie wydłu­ża­ne­go już ter­mi­nu dosto­so­wa­nia pra­wa do orze­cze­nia z 2019 roku.