7 mar­ca 2020 r.
Moi dro­dzy wier­ni Archi­die­ce­zji Toron­to, — czy­ta­my w ofi­cjal­nym liście -
pra­gnę prze­ka­zać wam dal­sze infor­ma­cje na temat naszej reak­cji, jako wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej, na szyb­ko zmie­nia­ją­cą się sytu­ację pan­de­mii COVID-19. Dziś pre­mier Onta­rio ogło­sił stan wyjątkowy.

(…)
Zachę­cam wszyst­kich kapła­nów, aby orga­ni­zo­wa­li człon­ków swo­jej para­fii, aby poma­ga­li oso­bom odizo­lo­wa­nym i szcze­gól­nie nara­żo­nym, szcze­gól­nie oso­bom star­szym, zawsze postę­pu­jąc zgod­nie z zale­ce­nia­mi orga­nów ds. zdrowia .

Na czas trwa­nia nad­zwy­czaj­nych środ­ków ochro­ny zdro­wia posta­na­wiam, aby we wszyst­kich para­fiach, misjach i dusz­pa­ster­stwach w całej Archi­die­ce­zji Toron­to zosta­ły wpro­wa­dzo­ne nastę­pu­ją­ce zasady:

Msza św. — (…) pole­cam, aby wszyst­kie Msze św.publiczne zosta­ły odwołane,
zarów­no w tygo­dniu, jak i w week­en­dy. Kościo­ły będą dostęp­ne na indy­wi­du­al­ną prywatną
modli­twę. Kapła­ni archi­die­ce­zji odpra­wiać będą codzien­nie Mszę św. w intencji
wiernych.
Wier­ni będą mogli oglą­dać, za pośred­nic­twem trans­mi­sji na żywo, mszę św., któ­ra będzie odpra­wia­na codzien­nie o godz. 7:30 w Bazy­li­ce Kate­dral­nej św. Micha­ła, po któ­rej nastą­pi Anioł Pań­ski i Różaniec. (…)
Ta Msza, Róża­niec i Anioł Pań­ski będą rów­nież dostęp­ne na kana­le YouTu­be Archi­die­ce­zji w Toron­to dla tych, któ­rzy nie mogą dołą­czyć o 7:30. Msze i modli­twy będą odpra­wia­ne w
inten­cji wszyst­kich, gdy prze­cho­dzi­my przez te trud­ne cza­sy. Ponad­to Msza będzie trans­mi­to­wa­na codzien­nie w Salt & Light Catho­lic Media Foun­da­tion, VisionTV (Daily TV Mass) i EWTN.
(…) Nic nie zastą­pi oso­bi­ste­go uczest­nic­twa w Naj­święt­szej Ofie­rze Mszy, któ­ra jest źró­dłem i szczy­tem nasze­go życia w Chry­stu­sie, i modli­my się o czas, w któ­rym będzie to zno­wu ogól­nie dostępne.
Waż­ne jest, aby uważ­nie prze­strze­gać prze­pi­sów władz ds. zdro­wia, ale tak­że istot­ne jest,
aby nasze życie ducho­we zosta­ło umoc­nio­ne jesz­cze bar­dziej pod­czas tego kry­zy­su. W tym momen­cie, gdy przy­po­mi­na się nam kru­chość życia i naszą wła­sną śmier­tel­ność, jeste­śmy wezwa­ni do pogłę­bia­nia do naszych ducho­wych podstaw.
Zachę­cam wszyst­kich ludzi, któ­rzy pozo­sta­ją w domu i któ­rzy są odcię­ci od regu­lar­nych kon­tak­tów spo­łecz­nych do modli­twy — do odma­wia­nia Różań­ca, do czy­ta­nia Pisma Świę­te­go i do modli­twy za tych, któ­rzy naj­bar­dziej cier­pią w tym kryzysie.

Powin­ni­śmy rów­nież modlić się za pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i innych, któ­rzy wal­czą z tą
pan­de­mią na pierw­szej linii frontu.

Chrzest — w tej chwi­li wspól­ne obcho­dy chrztu są nie­do­zwo­lo­ne. Chrzest indywidualny
jest dozwo­lo­ny w naj­bliż­szej rodzi­nie i zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­no­wio­ny­mi przez
wła­dze służ­by zdrowia .

Pierw­sza Komu­nia Świę­ta, Pierw­sze Spo­wiedź św. i Bierz­mo­wa­nie zosta­ją prze­ło­żo­ne na czas gdy minie zagrożenie.

Sakra­ment Pojed­na­nia — Wspól­ne cele­bro­wa­nie Sakra­men­tu Pojednania
jest w tej chwi­li nie­do­zwo­lo­ne. Wszy­scy, któ­rzy chcą przy­jąć sakra­ment, powin­ni skon­tak­to­wać się z księdzem.
Sakra­ment nale­ży spra­wo­wać nie w kon­fe­sjo­na­le, ale w innym miej­scu, w którym
moż­na zapew­nić pouf­ność i zacho­wać odle­głość wyma­ga­ną przez urzęd­ni­ków służ­by zdrowia.

Mał­żeń­stwo — Mał­żeń­stwa bez Mszy św. mogą mieć miej­sce z naj­bliż­szy­mi człon­ka­mi rodzi­ny, pod warun­kiem, że prze­strze­ga­ją prze­pi­sów usta­no­wio­nych przez wła­dze służ­by zdrowia. (…)
Przy­go­to­wa­nie mał­żeń­stwa jest bar­dzo waż­ne. Jed­nak w tym cza­sie zaję­cia przy­go­to­wu­ją­ce do mał­żeń­stwa są odwo­ła­ne, a księ­ża muszą zapew­nić odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie poszcze­gól­nych par do małżeństwa.

Wizy­ty w domach cho­rych   powin­ny być kon­ty­nu­owa­ne tak dłu­go, jak to moż­li­we. Jak wcze­śniej infor­mo­wa­no, odwie­dza­ją­cy duchow­ni i wolon­ta­riu­sze powin­ni kie­ro­wać się wska­zów­ka­mi pla­có­wek opie­ki zdrowotnej.

Pogrze­by — Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odby­wać  się będą z naj­bliż­szą rodzi­ną na cmen­ta­rzu. W tej chwi­li nie będzie Mszy żałob­nej , ale zachę­ca­my do odpra­wie­nia Mszy pogrze­bo­wej w póź­niej­szym ter­mi­nie, kie­dy będzie to możliwe.

Spo­tka­nia i wyda­rze­nia para­fial­ne są w tej chwi­li odwołane.

(…)
Jesz­cze raz modli­my się za tych, któ­rzy cier­pią i za tych, któ­rzy opie­ku­ją się cho­ry­mi. W
tym roku pod­czas Wiel­kie­go Postu mamy do czy­nie­nia z wie­lo­ma wyzwa­nia­mi. Pole­ca­my je modli­twie i szu­ka­my oka­zji, aby być twa­rzą Jezu­sa dla wszyst­kich, któ­rych spo­ty­ka­my. Niech Bóg nadal
was błogosławi .
W Chrystusie,
Tho­mas Car­di­nal Collins
Arcy­bi­skup Toronto