Obec­nie w Toron­to w przy­go­to­wa­niu jest ogrom­na licz­ba pro­jek­tów miesz­ka­nio­wych, ale jed­nym z naj­bar­dziej zna­czą­cych może być Grand Cen­tral Mimico.

W 2016 roku na sku­tek ini­cja­ty­wy rad­ne­go Pete­ra Mil­czy­na, mia­sto przy­ję­ło uchwa­łę o rewi­ta­li­za­cji spo­re­go obsza­ru Mimi­co. Cho­dzi­ło o to, by sta­re i bar­dzo zanie­dba­ne tere­ny miej­skie zaj­mo­wa­ne głów­nie przez zruj­no­wa­ne fabry­ki i warsz­ta­ty, prze­kształ­cić w nowe tere­ny miesz­kal­ne i obsza­ry zie­le­ni, zwięk­sza­jąc w ten spo­sób atrak­cyj­ność tego rejo­nu oraz przy­no­sząc mia­stu znacz­ny wpływ z podatków.

Pro­jekt ten otrzy­mał rów­nież apro­ba­tę obec­ne­go rzą­du pro­win­cyj­ne­go, co pozwa­la na przy­spie­sze­nie prac nad zmia­na­mi wyma­ga­ny­mi w prze­pi­sach zonin­go­wych Toronto.

reklama

Kom­pleks nazwa­ny Grand Cen­tral Mimi­co  zaj­mie teren oko­ło 60 akrów oraz 12-akro­wy park (obec­nie już w budo­wie przez Toron­to). Pro­jekt ten będzie reali­zo­wa­ny głów­nie przez Van­dyk Pro­per­ties i przy­czy­ni się do rewi­ta­li­za­cji spo­rej czę­ści Mimi­co — wzdłuż ist­nie­ją­cej linii GO (po pół­noc­nej stro­nie), od uli­cy Roy­al York do Park Lawn (Mistic Point). To część mia­sta, któ­ra obec­nie jest bar­dzo zanie­dba­na i sta­no­wi zespół   sta­rych budyn­ków fabrycz­nych. Celem rewi­ta­li­za­cji oko­li­cy jest stwo­rze­nie „spój­ne­go, nowe­go miej­skie­go doświad­cze­nia” (master plan­ned com­mu­ni­ty). Cały pro­jekt obej­mie dzie­więć wież (oko­ło 3000 miesz­kań) oraz set­ki tysię­cy stóp kwa­dra­to­wych powierzch­ni biu­ro­wej i han­dlo­wej. Będzie tak­że posia­dał wła­sne połą­cze­nia tran­zy­to­we i nową, wie­lo­funk­cyj­na ścież­kę „gre­en­way” dla pie­chu­rów i rowe­rów — dłu­go­ści 1,25 km wzdłuż tra­sy kole­jo­wej. Ten rejon ma bar­dzo stra­te­gicz­ne poło­że­nie i pozwo­li na stwo­rze­nie wie­lu nowych miesz­kań, bar­dzo dogod­nie poło­żo­nych w rela­cji do cen­trum Toronto.

Dzię­ki reno­wa­cji ist­nie­ją­cej sta­cji Mimi­co GO (na koszt dewe­lo­pe­ra) i pod­pi­sa­ne­mu kon­trak­to­wi z Metro­linx, cały ten rejon zosta­nie świet­nie połą­czo­ny zarów­no z down­town (tyl­ko 2 sta­cje do Union Sta­tion i 1 sta­cja do Exi­bi­tions), jak i z Mis­sis­sau­ga i Oakvil­le. Oczy­wi­ście nie znik­nie łatwy dostęp do Gar­di­ne­ra i do Lake­sho­re, gdzie moż­na sko­rzy­stać z ofer­ty wie­lu lokal­nych biznesów.

Zro­zu­mia­łe jest, że reali­za­cja całej inwe­sty­cji zaj­mie lata i będzie fina­li­zo­wa­na eta­pa­mi, przy czym sprze­daż miesz­kań w pierw­szej z trzech wież miesz­kal­nych roz­pocz­nie się już wkrót­ce. W pierw­szym ofe­ro­wa­nym do sprze­da­ży budyn­ku — Buc­kin­gham — znaj­dzie się 751 loka­li, klub towa­rzy­ski z wie­lo­ma salo­na­mi, sale kino­we, pla­ców­ki han­dlo­we (w tym sklep spo­żyw­czy), zewnętrz­ne tara­sy, SPA z siłow­nią, stu­dio yogi, łaź­nia paro­wa i wię­cej udo­god­nień, pozwa­la­ją­cych na życie w komforcie.

Ocze­ku­je się, że odno­wio­ny Mimi­co GO zosta­nie ukoń­czo­ny do 2023 roku, a cały pro­jekt (wszyst­kie 9 wież) do poło­wy 2030 roku. Oczy­wi­ście zna­my życie i czę­sto zda­rza­ją się opóź­nie­nia, któ­re tak napraw­dę, jeśli ktoś kupu­je miesz­ka­nie jako inwe­sty­cję, zwy­kle wpły­wa­ją korzyst­nie na przy­rost cen!

Pro­jekt Grand Cen­tral Mimi­co wywo­łał też ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie wśród kon­ku­ren­cyj­nych firm dewe­lo­per­skich. Kil­ka z nich bar­dzo aktyw­nie sku­pu­je obec­nie nie­ru­cho­mo­ści w tej oko­li­cy, by rów­nież sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie stwo­rzył rząd (uła­twie­nia w prze­pi­sach zonin­go­wych). Ten ruch spo­wo­du­je, że cały ten rejon mia­sta ule­gnie poważ­nym zmia­nom urba­ni­stycz­nym (mamy nadzie­ję, że na lep­sze) i sta­nie się bar­dzo atrak­cyj­nym do zamiesz­ka­nia miejscem.

Kil­ka dni temu, wraz z gru­pą wybra­nych Pla­ti­nium VIP Agents, odby­li­śmy spo­tka­nie z Joh­nem Van­dy­kiem w sie­dzi­bie jego fir­my i mie­li­śmy oka­zję zapo­znać się z tym pro­jek­tem. W pierw­szej fazie sprze­da­ży dostęp do nie­go uzy­ska tyl­ko limi­to­wa­na gru­pa agen­tów. Miło mi oznaj­mić, że Doma­tor Team jest w tej uprzy­wi­le­jo­wa­nej grupie.

Sprze­daż zacznie się już nie­dłu­go, i wkrót­ce będę znał wię­cej szcze­gó­łów. Ale już teraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tym pro­jek­tem zapra­szam do kon­tak­tu przez e‑mail 2780007@gmail.com lub poprzez stro­nę www.czaplinski.ca Wszy­scy Pań­stwo, któ­rzy się wpi­szą na naszą listę zain­te­re­so­wa­nych, będą infor­mo­wa­ni na bie­żą­co o ter­mi­nie roz­po­czę­cia sprze­da­ży oraz otrzy­ma­ją pla­ny i ceny, kie­dy tyl­ko my je uzyskamy.

Ceny, według Joh­na Van­dy­ka, powin­ny kształ­to­wać się śred­nio na pozio­mie $1,000 za sto­pę kwa­dra­to­wą. Za mniej­sze miesz­ka­nia wyj­dzie to tro­chę wię­cej, za duże miesz­ka­nia mniej. Ale co istot­ne — ceny te będą niż­sze o oko­ło $300 — $400 za sto­pę niż przy innych pro­jek­tach obec­nie sprze­da­wa­nych w cen­trum Toron­to. Bio­rąc pod uwa­gę, że miesz­ka­nia będą przy­bie­ra­ły na war­to­ści (poprzez spo­dzie­wa­ną infla­cję oraz napływ imi­gra­cji), nale­ży się spo­dzie­wać, że ceny wzro­sną przy­naj­mniej do cen miesz­kań obec­nie sprze­da­wa­nych w downtown.

W chwi­li obec­nej trwa­ją bar­dzo inten­syw­ne pra­ce wykoń­cze­nio­we SALES OFFICE, w któ­rym dostęp­ne będą mode­le oraz pla­ny pro­jek­tu. Z dewe­lo­pe­rem współ­pra­cu­ją zna­ne i pre­sti­żo­we fir­my archi­tek­to­nicz­ne. Cały rejon będzie budo­wa­ny z myślą o ruchu pie­szym i rowe­ro­wym i znaj­dzie się w nim wie­le małych skle­pi­ków, biu­ra, salo­ny spor­to­we i restau­ra­cje. To wszyst­ko ma słu­żyć miesz­kań­com tego kom­plek­su, ale rów­nież odno­wio­na i kom­plet­nie prze­bu­do­wa­na sta­cja GO powin­na przy­cią­gnąć miesz­kań­ców z innych oko­lic GTA. Z pew­no­ścią wpły­nie to na atrak­cyj­ność życia i biz­ne­su w tym rejo­nie miasta.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych jesz­cze raz pro­szę o kon­takt i wpi­sy­wa­nie się na naszą listę, bo war­to! Jak zawsze w takich przy­pad­kach ci, co kupu­ją jako pierw­si, zwy­kle zysku­ją najwięcej!

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007