Toron­to Regio­nal Real Esta­te Board twier­dzi, że rynek miesz­ka­nio­wy w lutym nie wyka­zy­wał oznak zwal­nia­nia tem­pa wzro­stu cen, a śred­nia cena domu w mie­ście po raz pierw­szy prze­kro­czy­ła  milion dolarów.

Sprze­daż domów w lutym osią­gnę­ła licz­bę 10 970, co sta­no­wi 52,5 pro­cen­to­wy wzrost w porów­na­niu z 7 193 loka­la­mi miesz­kal­ny­mi sprze­da­ny­mi w tym samym mie­sią­cu ubie­głe­go roku.

Śred­nia cena sprze­da­ży wzro­sła o 14,9 pro­cent do 1045488 dol., z 910142 dol. w 2020 r., Zmia­ny cen były wyż­sze w przy­pad­ku stre­fy nume­ru kie­run­ko­we­go 905 niż w 416.

Naj­więk­szym wzrost sprze­da­ży odno­to­wa­no tym razem w seg­men­cie kon­do­mi­niów — miesz­kań wła­sno­ścio­wych, gdzie licz­ba trans­ak­cji wzro­sła o  64,3 pro­cent, ale śred­nie ceny spa­dły o 3,7 pro­cent do 642 346 dol.. Sprze­daż town­ho­use­ów wzro­sła o 62,5 pro­cent, a ceny o 17,3 pro­cent do 858 025 dolarów.

Sprze­daż bliź­nia­ków wzro­sła o 53,1 pro­cent, a ceny o 20,3 pro­cent do 1050 820 dola­rów. Sprze­daż domów wol­no­sto­ją­cych wzro­sła o 43,8% do 4943, a ceny wzro­sły o 23,1% do 1 371 791 dol.

Podaż ofert nie nadą­ża za popy­tem, ​​co może sta­no­wić jesz­cze więk­szy pro­blem, gdy nastą­pi zwią­za­ny z imi­gra­cją wzrost popu­la­cji  po powszech­nych szcze­pie­niach pod koniec tego roku i w roku 2022.