Sprze­daż na Ama­zon zaka­za­nych ksią­żek Dr. Seus­sa wzro­sła o ponad 5,7 MILIONA pro­cent w cią­gu 24 godzin po tym, jak wydaw­ca wstrzy­mał dru­ko­wa­nie z powo­du „bole­snych” stereotypów

Kla­sycz­ne książ­ki Dr. Seus­sa zni­ka­ją z półek w Ama­zon po tym, jak wydaw­ca zmar­łe­go auto­ra zobo­wią­zał się do zaprze­sta­nia dru­ko­wa­nia sze­ściu tytu­łów zawie­ra­ją­cych „bole­sne” wize­run­ki, co zwięk­szy­ło sprze­daż jed­ne­go z tytu­łów o osza­ła­mia­ją­ce 5,7 milio­na procent.

Seuss zdo­mi­no­wał tak­że kate­go­rię „Best­sel­le­ry” Ama­zo­na , zaj­mu­jąc osiem z 10 naj­po­pu­lar­niej­szych miejsc, w tym kil­ka ksią­żek, któ­re nie zosta­ły obję­te zaka­zem drukowania .