Kana­dyj­ska agen­cja sta­ty­stycz­na Sta­istics Cana­da stwier­dzi­ła w opu­bli­ko­wa­nym w czwar­tek rapor­cie, że w porów­na­niu z poprzed­ni­mi lata­mi mamy do czy­nie­nia z„nadmierną licz­bą zgo­nów, ale zgo­ny te nie są spo­wo­do­wa­ne tyl­ko przez COVID-19, ale w coraz więk­szym stop­niu wyni­ka­ją z tego, co Stat­sCan okre­śla „pośred­ni­mi kon­se­kwen­cja­mi pan­de­mii”, przy­ta­cza­jąc jako przy­kład „opóź­nio­ne pro­ce­du­ry medycz­ne” z powo­du zamknięć i „zwięk­szo­ne­go uży­wa­nie sub­stan­cji odurzających”.

„We wcze­snych mie­sią­cach pan­de­mii tygo­dnio­wa licz­ba nad­mier­nych zgo­nów i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przez COVID-19 była   zrów­na­na i doty­czy­ła głów­nie star­szej popu­la­cji, co suge­ru­je, że sam COVID-19 był przy­czy­ną nad­mier­nej śmier­tel­no­ści” — stwier­dza Stats Cana­da w rapor­cie z 10 mar­ca zaty­tu­ło­wa­ny “Pro­vi­sio­nal death counts and excess mor­ta­li­ty, Janu­ary to Decem­ber 2020.” „Jed­nak ostat­nio licz­ba nad­mier­nych zgo­nów była wyż­sza niż licz­ba zgo­nów z powo­du COVID-19, a zgo­ny te doty­czą młod­szej popu­la­cji, co suge­ru­je, że w grę wcho­dzą obec­nie inne czyn­ni­ki, w tym moż­li­we pośred­nie skut­ki pan­de­mii — piszą auto­rzy raportu..

Stats Cana­da poin­for­mo­wał, że w 2020 r. W Kana­dzie odno­to­wa­no sza­cun­ko­wo 296 373 zgo­nów, co sta­no­wi ponad 13 798 zgo­nów  powy­żej tego, cze­go moż­na by się spo­dzie­wać, gdy­by nie było pandemii.

Reklama

„To oko­ło 5% wię­cej zgo­nów niż ocze­ki­wa­no w tym okre­sie” — czy­ta­my w raporcie.

Jed­nak agen­cja sta­ty­stycz­na zwró­ci­ła uwa­gę na to, że w zeszłym roku w całym kra­ju odno­to­wa­no znacz­ny wzrost, m.in. zgo­nów spo­wo­do­wa­nych przedaw­ko­wa­niem, ponie­waż blo­ka­dy uni­moż­li­wi­ły użyt­kow­ni­kom nar­ko­ty­ków sko­rzy­sta­nie z „pro­gra­mów lecze­nia uza­leż­nień”, któ­re mogły­by im pomóc.

W rapor­cie wymie­nio­no też opóź­nio­ne bada­nia prze­sie­wo­we  na raka, gwał­tow­ny spa­dek ogól­ne­go sta­nu zdro­wia psy­chicz­ne­go Kana­dyj­czy­ków oraz szko­dy wyrzą­dzo­ne Kana­dyj­czy­kom o niskich docho­dach jako kon­se­kwen­cje „blo­kad” i „ogra­ni­czeń”.

„W przy­pad­ku raka jeli­ta gru­be­go, sze­ścio­mie­sięcz­ne zawie­sze­nie wstęp­nych badań prze­sie­wo­wych może zwięk­szyć zacho­ro­wal­ność na raka o 2200 przy­pad­ków, z 960 więk­szą licz­bą zgo­nów” — czy­ta­my w raporcie.

W rapor­cie zauwa­żo­no, że jeśli cho­dzi o bada­nia prze­sie­wo­we w kie­run­ku raka pier­si, „trzy­mie­sięcz­na prze­rwa może w okre­sie od 2020 do 2029 r.zwiększyć licz­bę przy­pad­ków zdia­gno­zo­wa­nych w zaawan­so­wa­nym sta­dium   i zgo­nów z powo­du raka ”,

Kana­da ma oko­ło 37 milio­nów miesz­kań­ców. Z infor­ma­cji rzą­du Kana­dy wyni­ka, że  oko­ło 22 000 zgo­nów przy­pi­sy­wa­nych jest COVID-19, co ozna­cza, że ​​zale­d­wie 0,05 pro­cent (pięć set­nych jed­ne­go pro­cen­tu) popu­la­cji ule­gło wiru­so­wi. Z sza­co­wa­nych 896 739 przy­pad­ków  było 843 962 wyzdro­wień, co ozna­cza, że ​​oko­ło 95 pro­cent zaka­żo­nych już wyzdrowiało.

Więk­szość (88,5 pro­cent) COVID-19 zgo­nów w Kana­dzie były wśród osób w pode­szłym wie­ku (70 lat i star­si), wie­le z nich miesz­kań­ców dłu­go­ter­mi­no­wych domów opie­ki. Bada­nia sta­ty­stycz­ne poka­zu­ją, że w wyni­ku zaka­że­nia COVID-19 dzie­ci, nasto­lat­ki i mło­dzi doro­śli „nie mają wyso­kie­go ryzy­ka zna­czą­cych nega­tyw­nych skut­ków medycz­nych, w tym zgonów” .

Felie­to­ni­sta Toron­to Sun Antho­ny Furey, komen­tu­jąc raport Stats Cana­da, stwier­dził, że poli­ty­cy, któ­rzy twier­dzi­li, iż blo­ka­dy nie spo­wo­du­ją żad­nej szko­dy, muszą zostać pocią­gnię­ci do odpowiedzialności.

„W mia­rę upły­wu mie­się­cy będzie coraz wię­cej takich rapor­tów i donie­sień o nega­tyw­nych skut­kach zamknięć. Dowo­dy suge­ru­ją, że lekar­stwo było gor­sze niż cho­ro­ba.  uwa­ża Furey.

Zacho­dzi więc pyta­nie: czy Kana­dyj­czy­cy pozwo­lą aby im to uszło na sucho ”- dodaje.

Raport Stats Cana­da potwier­dza ostrze­że­nie wie­lu zwo­len­ni­ków prze­ciw­dzia­ła­nia blo­ka­dom, któ­rzy argu­men­to­wa­li, że tak zwa­ne „lekar­stwo” na zamknię­cie kra­ju i zatrzy­ma­nie ludzi w domu będzie znacz­nie gor­sze niż skut­ki  koronawirusa.

Blo­ka­dy wpły­nę­ły nega­tyw­nie na wszyst­kie seg­men­ty spo­łe­czeń­stwa, w tym na dzie­ci i młodzież.