Organ nad­zo­ru­ją­cy wydat­ki Par­la­men­tu twier­dzi, że odpo­wiedź rzą­du fede­ral­ne­go na pan­de­mię COVID-19 może spo­wo­do­wać wzrost defi­cy­tu do 363,4 miliar­da dolarów.

W rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym w śro­dę rano  Par­lia­men­ta­ry Bud­get Offi­cer  Yves Giro­ux twier­dzi, że defi­cyt powi­nien z cza­sem maleć, ponie­waż środ­ki nad­zwy­czaj­ne doty­czą­ce wydat­ków  w cią­gu naj­bliż­szych 12 mie­się­cy zosta­ną zmniejszone.
Gdy gospo­dar­ka radzi sobie lepiej niż ocze­ki­wa­no. Gospo­dar­ka mia­ła­by rów­nież uzy­skać impuls dzię­ki obiet­ni­cy libe­ra­łów co do trzech lat bodź­ców fiskal­nych o war­to­ści od 70 do 100 miliar­dów dola­rów. Plan sty­mu­la­cyj­ny ma zostać przed­sta­wio­ny w przy­szłym budże­cie federalnym.