Dzień po tym, jak Pre­mier Onta­rio przy­znał, że „wszyst­kie kar­ty są a sto­le”, jeśli cho­dzi o moż­li­wość kolej­nej blo­ka­dy, Doug Ford zapo­wie­dział w śro­dę, że osta­tecz­na decy­zja spo­dzie­wa­na jest w czwartek.

- Jutro o wszyst­kim poin­for­mu­je­my — stwier­dził, nie poda­jąc dal­szych szcze­gó­łów. „Jestem bar­dzo, bar­dzo zanie­po­ko­jo­ny wzro­stem licz­by przypadków”.

Ford nie spre­cy­zo­wał, jakie nowe środ­ki roz­wa­ża jego rząd, jeśli w ogó­le, ale powie­dział, że skon­sul­tu­je się z głów­nym leka­rzem pro­win­cji przed pod­ję­ciem decy­zji, jed­no­cze­śnie zachę­cił ludzi, aby nie gro­ma­dzi­li się na Wielkanoc.

Reklama

„Jestem bar­dzo zanie­po­ko­jo­ny obec­ną sytu­acją i rosną­cy­mi licz­ba­mi… Coraz młod­si ludzie na OIOM-ie” — stwier­dził we wtorek.

„Mówię, że nie rób­cie pla­nów na Wiel­ka­noc. Nie zawa­ham się zamknąć rze­czy, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Zro­bi­łem to już wcze­śniej, zro­bię to ponow­nie… bez zdro­wia ludzi nie będzie­my mie­li gospodarki ”.