Robert Bąkie­wicz z Rot Nie­pod­le­gło­ści ape­lu­je do pol­skie­go rzą­du o wpro­wa­dze­nie ulg podat­ko­wych dla Pola­ków wra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy. Okres ulgi podat­ko­wej miał­by trwać pięć lat. Bąkie­wicz jest prze­ko­na­ny, że takie dzia­ła­nie popra­wi sytu­ację demo­gra­ficz­ną w naszym kraju.

Oto cała treść apelu:

Pol­ska znaj­du­je się w dra­ma­tycz­nej sytu­acji demo­gra­ficz­nej. Rok ubie­gły przy­spie­szył pro­ces zmniej­sza­nia się pol­skiej lud­no­ści. Dotych­cza­so­we meto­dy wal­ki z kata­stro­fą demo­gra­ficz­na oka­za­ły się nie­wy­star­cza­ją­ce. Potrze­ba nowych roz­wią­zań, któ­re odwró­cą nie­ko­rzyst­ne tren­dy lud­no­ścio­we w naszym kra­ju. Naj­waż­niej­sze jest zmia­na poli­ty­ki wobec rodzin, tak aby powszech­nym mode­lem pol­skiej rodzi­ny stał się model rodzi­ny roz­wo­jo­wej, przy­naj­mniej 2+3.

Ale oprócz popra­wy poli­ty­ki wobec rodzin potrzeb­ne jest tak­że wpro­wa­dze­nie poli­ty­ki spro­wa­dza­nia Pola­ków z emi­gra­cji. W wyni­ku trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej wyemi­gro­wa­ło oko­ło 2 milio­ny Pola­ków. Popra­wa sytu­acji gospo­dar­czej w Pol­sce, a tak­że kry­zys w pań­stwach zachod­nich stwa­rza­ją oka­zję do ścią­gnię­cia tej emi­gra­cji z powro­tem do kra­ju. Potrzeb­na jest poli­ty­ka nakie­ro­wa­na na uła­twie­nie decy­zji powro­tu do kraju.

Wzy­wa­my rząd i par­la­ment do uchwa­le­nia i wdro­że­nia podat­ko­wych zachęt uła­twia­ją­cych powrót do Pol­ski. Pro­po­nu­je­my wpro­wa­dze­nie 50% ulgi podat­ko­wej w pierw­szej gru­pie podat­ko­wej dla każ­de­go, kto do tej pory prze­pra­co­wał przy­naj­mniej dwa lata za gra­ni­cą i zde­cy­do­wał się powró­cić do Pol­ski. Okres ulgi podat­ko­wej powi­nien trwać przy­naj­mniej pięć lat.

Pro­po­nu­je­my tak­że zwol­nie­nie z pła­ce­nia podat­ków od eme­ry­tur uzy­ska­nych za gra­ni­cą. Taka decy­zja sprzy­ja­ła­by powro­tom Pola­kom , któ­rzy wypra­co­wa­li eme­ry­tu­ry za gra­ni­cą, a jed­no­cze­śnie ich powrót wzmoc­nił­by wię­zi z Pol­ską poko­le­nia ich dzie­ci i wnu­ków, nawet jeże­li one nie zde­cy­du­ją się na powrót do kraju.
Uła­twie­nia podat­ko­we z pew­no­ścią wydat­nie wzmoc­nią zary­so­wa­ny w ostat­nim okre­sie trend powro­tu do kraju.

Zasad­ni­czą barie­rą roz­wo­jo­wą pol­skiej gospo­dar­ki w naj­bliż­szych deka­dach będzie kwe­stia spa­da­ją­cej ilo­ści pra­cow­ni­ków. Wpro­wa­dze­nie sku­tecz­nej poli­ty­ki zachę­ca­ją­cej i uła­twia­ją­cej powro­ty Pola­ków z emi­gra­cji zła­go­dzi ta barie­rę i przy­czy­ni się do roz­wo­ju pol­skiej gospo­dar­ki. Poli­ty­ka spro­wa­dza­nia Pola­ków z emi­gra­cji powin­na zastą­pić poli­ty­kę spro­wa­dza­nia cudzo­ziem­ców do pra­cy w naszym kraju.

Robert Bąkie­wicz
Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Roty Niepodległości