Robert Bąkiewicz z Rot Niepodległości apeluje do polskiego rządu o wprowadzenie ulg podatkowych dla Polaków wracających z zagranicy. Okres ulgi podatkowej miałby trwać pięć lat. Bąkiewicz jest przekonany, że takie działanie poprawi sytuację demograficzną w naszym kraju.

Oto cała treść apelu:

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Polska znajduje się w dramatycznej sytuacji demograficznej. Rok ubiegły przyspieszył proces zmniejszania się polskiej ludności. Dotychczasowe metody walki z katastrofą demograficzna okazały się niewystarczające. Potrzeba nowych rozwiązań, które odwrócą niekorzystne trendy ludnościowe w naszym kraju. Najważniejsze jest zmiana polityki wobec rodzin, tak aby powszechnym modelem polskiej rodziny stał się model rodziny rozwojowej, przynajmniej 2+3.

Ale oprócz poprawy polityki wobec rodzin potrzebne jest także wprowadzenie polityki sprowadzania Polaków z emigracji. W wyniku trudnej sytuacji ekonomicznej wyemigrowało około 2 miliony Polaków. Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, a także kryzys w państwach zachodnich stwarzają okazję do ściągnięcia tej emigracji z powrotem do kraju. Potrzebna jest polityka nakierowana na ułatwienie decyzji powrotu do kraju.

Wzywamy rząd i parlament do uchwalenia i wdrożenia podatkowych zachęt ułatwiających powrót do Polski. Proponujemy wprowadzenie 50% ulgi podatkowej w pierwszej grupie podatkowej dla każdego, kto do tej pory przepracował przynajmniej dwa lata za granicą i zdecydował się powrócić do Polski. Okres ulgi podatkowej powinien trwać przynajmniej pięć lat.

Proponujemy także zwolnienie z płacenia podatków od emerytur uzyskanych za granicą. Taka decyzja sprzyjałaby powrotom Polakom , którzy wypracowali emerytury za granicą, a jednocześnie ich powrót wzmocniłby więzi z Polską pokolenia ich dzieci i wnuków, nawet jeżeli one nie zdecydują się na powrót do kraju.
Ułatwienia podatkowe z pewnością wydatnie wzmocnią zarysowany w ostatnim okresie trend powrotu do kraju.

Zasadniczą barierą rozwojową polskiej gospodarki w najbliższych dekadach będzie kwestia spadającej ilości pracowników. Wprowadzenie skutecznej polityki zachęcającej i ułatwiającej powroty Polaków z emigracji złagodzi ta barierę i przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. Polityka sprowadzania Polaków z emigracji powinna zastąpić politykę sprowadzania cudzoziemców do pracy w naszym kraju.

Robert Bąkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości