Film krą­żą­cy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­je, że człon­ko­wie poli­cji w Los Ange­les (LASD) przy­mu­so­wo wstrzy­ku­ją oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i upo­śle­dzo­nym umy­sło­wo zawie­szo­ną obec­nie szcze­pion­kę na koro­na­wi­ru­sa fir­my John­son & John­son — infor­mu­je o spra­wie por­tal Life­si­te News.

Według stro­ny inter­ne­to­wej wydzia­łu LASD uru­cho­mi­ło w stycz­niu „Ope­ra­tion Home­bo­und” — „pro­gram szcze­pień naj­bar­dziej nara­żo­nych miesz­kań­ców, nie­peł­no­spraw­nych, w tym doświad­cza­ją­cych bezdomności”

Reklama

Mate­riał fil­mo­wy przed­sta­wia dwo­je doro­słych i umun­du­ro­wa­ne­go funk­cjo­na­riu­sza krę­pu­ją­ce­go kobie­tę, któ­ra jest wyraź­nie prze­ra­żo­na, pod­czas gdy dru­gi umun­du­ro­wa­ny poli­cjant wbi­ja igłę w jej ramię.

Inny klip przed­sta­wia szcze­pio­ną kobie­tę, któ­ra led­wo się poru­sza i nie mówi. „W porząd­ku, kocha­nie. W porząd­ku. Wła­śnie dali­śmy ci szcze­pion­kę ”, mówi poli­cjant do kobie­ty, któ­ra wyda­wa­ła się spać i obu­dzi­ła się, gdy zastrzyk ukłuł jej ramię.

Nikt, kto nie jest w sta­nie wyra­zić zgo­dy — w tym dzie­ci, oso­by z cięż­ki­mi cho­ro­ba­mi i oso­by prze­by­wa­ją­ce w insty­tu­cjach, w tym wię­zie­niach, szpi­ta­lach i domach opie­ki — nie powi­nien otrzy­mać szcze­pion­ki, któ­ra jest eks­pe­ry­men­tal­na i wciąż prze­cho­dzi bada­nia kli­nicz­ne, twier­dzą psy­cho­lo­dzy.. Wszyst­kie szcze­pion­ki prze­ciw­ko Covid nie są zatwier­dzo­ne ani licen­cjo­no­wa­ne przez Food and Drug Admi­ni­stra­tion, ale otrzy­ma­ły zezwo­le­nie na uży­cie w nagłych wypad­kach tyl­ko dla­te­go, że “korzy­ści prze­wyż­sza­ją ryzyko”

„Jest to ugrun­to­wa­ne pra­wo, któ­re zabra­nia eks­pe­ry­men­to­wa­nia na oso­bach cho­rych psy­chicz­nie” — uwa­ża Peter Breg­gin, autor  książ­ki “COVID-19 and the Glo­bal Predators “.

Tri­na Schra­der z LASD powie­dzia­ła, że ​​poli­cja zawie­si­ła ope­ra­cję Home­bo­und z powo­du zastrze­żeń wobec szcze­pion­ki John­son & John­son. Tłu­ma­czy­ła, że funk­cjo­na­riu­sze  zosta­li wysła­ni w odpo­wie­dzi na proś­by osób posia­da­ją­cych wła­dzę praw­ną nad oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, z któ­rych wie­le nie może uczęsz­czać na spe­cjal­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne lub korzy­stać z innych pro­gra­mów i usług spo­łecz­nych, jeśli nie są zaszcze­pie­ni — dodła.

„Nie bie­ga­my za ludź­mim szcze­piąc ich.  To wszyst­ko odby­ło się na żąda­nie”- stwier­dzi­ła Schrader.