Kana­dyj­ski Kra­jo­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień (NACI) zale­ca obec­nie roz­sze­rze­nie sto­so­wa­nia szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca-Oxford COVID-19 na wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków w wie­ku powy­żej 30 lat.

Organ dorad­czy wydał w pią­tek naj­now­sze wytycz­ne po prze­ana­li­zo­wa­niu nowych danych pro­win­cji doty­czą­cych pozio­mu ryzy­ka, jakie obec­nie stwa­rza w Kana­dzie COVID-19.

Gra­ni­ca wie­ku dla szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca powin­na zostać obni­żo­na do 30 lat, z kil­ko­ma zastrzeżeniami.

Według NACI zastrzyk ma sens tyl­ko dla osób, u któ­rych „korzy­ści prze­wyż­sza­ją ryzy­ko” zwią­za­ne z zakrze­pa­mi krwi, któ­re wyda­ją się wystę­po­wać w rzad­kich przy­pad­kach po szcze­pie­niu, dla osób bez prze­ciw­wska­zań  — i jeśli oso­ba nie chce cze­kać na szcze­pion­kę mRNA.

Zna­ny toron­toń­ski epi­de­mio­log Dr David Fisman sko­men­to­wał na Twitterze

Teraz, gdy wytycz­ne NACI są już dostęp­ne, powiem, że jeśli nie masz pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka SARS‑2 z powo­du oko­licz­no­ści życio­wych, powtó­rzę, że uwa­żam, że dla osób poni­żej 50 roku życia ryzy­ko i korzy­ści szcze­pion­ki AZS  uza­sad­nia­ją poważ­ną roz­mo­wę ze swo­im lekarzem”.

a następ­nie:

Wezwał­bym rów­nież Health Cana­da i agen­cje zdro­wia publicz­ne­go do przej­rzy­sto­ści wobec opi­nii publicz­nej w zakre­sie ryzy­ka VITT,(zakrzepicy) któ­re praw­do­po­dob­nie będzie ewo­lu­ować w mia­rę roz­po­zna­wa­nia przy­pad­ków. Jeśli ludzie nie mają dostę­pu do aktu­al­nych i dokład­nych infor­ma­cji nie są w sta­nie wyra­zić świa­do­mej zgo­dy To wszystko.