Armia USA pra­cu­je nad wyko­rzy­sta­niem zwie­rzę­cej tkan­ki mię­śnio­wej  do poru­sza­nia robotów.

Army Rese­arch Labo­ra­to­ry uwa­ża, że ​​robo­ty mogą wyko­rzy­sty­wać praw­dzi­we mię­śnie, któ­re pozwa­la­ją więk­szo­ści żywych istot na poru­sza­nie się, zamiast mecha­nicz­nych ramion, kół, gąsie­nic i innych sys­te­mów do prze­miesz­cza­nia się po polu bitwy.

Kon­cep­cja, któ­ra może być dla nie­któ­rych nie­po­ko­ją­ca, jest przy­kła­dem nowej dzie­dzi­ny „bio­hy­bryd”. Dzi­siej­sze robo­ty woj­sko­we, zwłasz­cza robo­ty naziem­ne, poru­sza­ją się po polu bitwy na kołach i gąsie­ni­cach, meto­da­mi loko­mo­cji sko­pio­wa­ny­mi z pojaz­dów wożą­cych ludzi.  Nowo­cze­sne robo­ty woj­sko­we wyko­rzy­stu­ją bate­rie, któ­re napę­dza­ją sil­ni­ki, któ­re następ­nie napę­dza­ją osie i skrę­ca­ją koła.

Robot o napę­dzie bio­hy­bry­do­wym zastą­pił­by cały ten sys­tem wyho­do­wa­ną w labo­ra­to­rium orga­nicz­ną tkan­ką mię­śnio­wą, któ­ra mogła­by zasi­lać sztucz­ne nogi lub inne koń­czy­ny. Mię­śnie były­by kon­tro­lo­wa­ne impul­sa­mi elek­trycz­ny­mi lub chemicznie.

Jed­ną z głów­nych zalet sto­so­wa­nia orga­nicz­nej tkan­ki mię­śnio­wej jest jej wro­dzo­na ela­stycz­ność. Mię­śnie i ścię­gna mogą się zgi­nać, cią­gnąć i pod­da­wać, gdy zwie­rzę poru­sza się po zróż­ni­co­wa­nym tere­nie, a zwłasz­cza gdy napo­ty­ka nie­ocze­ki­wa­ne przeszkody.

„Jeśli bie­gniesz przez pole, a two­ja noga wpad­nie do kró­li­czej nory,  zanim sygnał z two­jej sto­py dotrze do mózgu, by poin­for­mo­wać:„ O mój Boże, jestem w kró­li­czej norze ”, two­je cia­ło już wyko­nu­je ruch, aby dosto­so­wać się do tej nagłej zmia­ny. Wyni­ka to m.in. ze zdol­no­ści mię­śni i ścię­gien. Jest to więc ogrom­na prze­wa­ga. Robot na kołach nie może tego zro­bić, zamiast tego pole­ga na amor­ty­za­to­rach.- tłu­ma­czy jeden z naukowców.

za https://www.popularmechanics.com/