Izra­el­ska poli­cja zatrzy­ma­ła wete­ran­kę, kore­spon­dent­kę kana­łu sate­li­tar­ne­go Al Jaze­era, pod­czas pra­cy w ogar­nię­tej zamiesz­ka­mi dziel­ni­cy Jero­zo­li­my, gdzie dzie­siąt­ki pale­styń­skich rodzin jest zmu­szo­nych do eks­mi­sji przez żydow­skich osadników.

Giva­ra Bude­iri zosta­ła następ­nie zwol­nio­na w sobo­tę, kil­ka godzin po tym, jak zatrzy­ma­no ją w dziel­ni­cy She­ikh Jar­rah, gdzie mia­ła na sobie kami­zel­kę kulo­od­por­ną z napi­sem „pra­sa”. Al Jaze­era poin­for­mo­wa­ła rów­nie, że poli­cja znisz­czy­ła  sprzęt nale­żą­cy do kanału.

Bude­iri dozna­ła zła­ma­nej ręki i w nie­dzie­lę pozo­sta­wa­ła pod obser­wa­cją w szpi­ta­lu Hadas­sah w Jero­zo­li­mie, poin­for­mo­wał Walid Oma­ry, szef biu­ra Al Jaze­ery w Jerozolimie.

Reklama

Oma­ry powie­dział, że Bude­iri jest akre­dy­to­wa­na przez  biu­ro pra­so­we rzą­du Izraela.

Izra­el­ska poli­cja nie odpo­wie­dzia­ła na proś­bę Asso­cia­ted Press o komentarz.

Dyrek­tor gene­ral­ny Al Jaze­ery, Moste­fa Souag, potę­pił dzia­ła­nia izra­el­skiej poli­cji. „Sys­te­ma­tycz­ne ata­ko­wa­nie naszych dzien­ni­ka­rzy jest cał­ko­wi­tym pogwał­ce­niem wszyst­kich mię­dzy­na­ro­do­wych kon­wen­cji” – powie­dział. „Ata­ku­ją dzien­ni­ka­rzy we wschod­niej Jero­zo­li­mie, ponie­waż nie chcą, aby nadal infor­mo­wa­li o tym, co dzie­je się w She­ikh Jar­rah” – powie­dział Omary.

Eks­mi­sje z Jero­zo­li­my są wstrzy­ma­ne po inter­wen­cji izra­el­skie­go pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go, ale kam­pa­nia osad­ni­ków trwa nadal.

Orga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka  oba­wia­ją się, że w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach eks­mi­sje mogą być nadal prze­pro­wa­dza­ne poten­cjal­nie dopro­wa­dza­jąc do kolej­nej run­dy roz­le­wu krwi. Izra­el­ski organ nad­zor­czy Ir Amim, któ­ry   śle­dzi róż­ne spra­wy sądo­we, sza­cu­je, że co naj­mniej 150 gospo­darstw domo­wych w dwóch dziel­ni­cach jest zagro­żo­nych eksmisją.

Souag oskar­żył Izra­el o sys­te­ma­tycz­ne pró­by uci­sze­nia dzien­ni­ka­rzy. Zauwa­żył, że zatrzy­ma­nie Bude­irie­go nastą­pi­ło po znisz­cze­niu przez Izra­el 15 maja   wie­żow­ca w Stre­fie Gazy, w któ­rym mie­ści­ło się lokal­ne biu­ro Al Jaze­ery. W wie­żow­cu mie­ści­ło się rów­nież biu­ro The Asso­cia­ted Press w Gazie.

Izra­el twier­dził, że w budyn­ku dzia­łał wywiad woj­sko­wy Hama­su. AP stwier­dzi­ła, że ​​nie ma żad­nych oznak rze­ko­mej obec­no­ści Hama­su w budyn­ku. Wezwał do nie­za­leż­ne­go dochodzenia.

za ap ctv