Otta­wa prze­dłu­ża zakaz przyj­mo­wa­nia bez­po­śred­nich lotów z Indii o mie­siąc. Dotych­cza­so­wy zakaz miał obo­wią­zy­wać do wtor­ku. W ponie­dzia­łek pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej fede­ral­ny mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra poin­for­mo­wał o jego prze­dłu­że­niu. Kana­da będzie jed­nak przyj­mo­wać już loty z Pakistanu.

Zakaz wyda­no 22 kwiet­nia w związ­ku ze wzro­stem licz­by pasa­że­rów zaka­żo­nych “warian­tem Del­ta” koro­na­wi­ru­sa. W przy­pad­ku osób przy­la­tu­ją­cych z prze­siad­ką wpro­wa­dzo­no dodat­ko­we restryk­cje, np. wyma­ga­nie oka­za­nia nega­tyw­ne­go wyni­ku testu PCR wyko­na­ne­go w ostat­nim miej­scu przed wlo­tem do Kanady.

Wie­lu podróż­nych z Indii przy­by­wa do Kana­dy z Bli­skie­go Wscho­du, z takich lot­nisk jak Dubaj, Abu Dha­bi czy Doha. Zauwa­żo­no spa­dek licz­by zaka­żo­nych korzy­sta­ją­cych z prze­sia­dek – 4 przy­pad­ki ze Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich w maju w porów­na­niu z 35 w kwietniu.