Pasto­ra Artu­ra Paw­łow­skie­go aresz­to­wa­no wraz z bra­tem 1 stycz­nia 2022 roku na uli­cy po zatrzy­ma­niu samo­cho­du. Jego syn Natha­niel, nagrał zda­rze­nie na wideo.