Pomnik Sir Joh­na A. Mac­do­nal­da został usu­nię­ty z jego rodzin­ne­go mia­sta, King­ston w Onta­rio. Sta­tua sta­ła w miej­skim parku.

Rad­ni King­ston zagło­so­wa­li w czwar­tek wie­czo­rem za prze­nie­sie­niem pomni­ka z par­ku na cmen­tarz Cata­ra­qui, na któ­ry pierw­szy pre­mier jest pocho­wa­ny. Bur­mistrz Bry­an Pater­son powie­dział póź­niej, że decy­zja nie była łatwa i zda­je sobie spra­wę, że nie wszyst­kich ona zado­wa­la. Wyra­ził jed­nak nadzie­ję, że będzie sygna­łem dla lokal­nej spo­łecz­no­ści i poka­że goto­wość władz do roz­mo­wy na temat spu­ści­zny Macdonalda.

1 czerw­ca w spra­wie przy­szło­ści inne­go pomni­ka Mac­do­nal­da gło­so­wa­li rad­ni Char­lot­te­town, PEI. Zapa­dła decy­zja o usu­nię­ciu. W kwiet­niu pierw­sze­go pre­mie­ra skre­śli­li z miej­skie­go pej­za­żu rad­ni Reginy.

Żąda­nia usu­nię­cia pomni­ków Mac­do­nal­da odży­ły po odkry­ciu szcząt­ków 215 dzie­ci ze szko­ły rezy­denc­kiej w Kam­lo­ops. To wła­śnie rząd Mac­do­nal­da wpro­wa­dził sys­tem szkół rezy­denc­kich w 1883 roku. Sza­cu­je się, że w szko­łach zmar­ło 3200 dzie­ci wywo­dzą­cych się z lud­no­ści rdzen­nej. Na celow­ni­ku zna­la­zły się też pomni­ki Eger­to­na Ryer­so­na, pro­mi­nent­me­go peda­go­ga i głów­ne­go twór­cy kon­cep­cji szkół rezy­denc­kich. 6 czerw­ca sta­tua Ryer­so­na zosta­ła prze­wró­co­na w kam­pu­sie uni­we­ry­te­tu Ryer­so­na w Toron­to. Rek­tor uni­wer­sy­te­tu, Moha­med Lache­mi, powie­dział, że pomnik nie zosta­nie odbu­do­wa­ny. Jesie­nią ubie­głe­go roku Lache­mi powo­łał gru­pę robo­czą, któ­ra zaj­mu­je się spra­wą zmia­ny nazwy uczelni.