Dr Robert Malo­ne, któ­ry przed­sta­wia się jako wyna­laz­ca szcze­pio­nek mRNA, powie­dział, że Lin­ke­dIn nie­daw­no usu­nął jego kon­to po tym, jak sko­men­to­wał  szcze­pion­ki mRNA COVID ‑19 i zakwe­stio­no­wał, czy moż­na je poda­wać nie­któ­rym gru­pom ludzi.

„Moja fir­ma pła­ci za lin­ke­din pre­mium, tym­cza­sem zosta­łem usu­nię­ty” – napi­sał Malo­ne na Twit­te­rze. „Kupi­łem usłu­gę od lin­ked in, aby pro­mo­wać moją fir­mę. To bar­dzo róż­ni się od warun­ków YouTu­be czy Twit­ter. Ta arbi­tral­na i kapry­śna akcja znisz­czy­ła nasz biz­nes i zasłu­gu­je­my na odszkodowanie”.

Wyglą­da na to, że jego kon­to oso­bi­ste zosta­ło usu­nię­te na począt­ku tego tygo­dnia bez ostrze­że­nia i wyja­śnień od Lin­ke­dIn, spół­ki zależ­nej Micro­so­ftu, poin­for­mo­wa­ła żona Malo­ne, Jill.

Reklama

W kolej­nym twe­ecie Malo­ne wysłał wia­do­mość e‑mail od przed­sta­wi­cie­la Lin­ke­dIn, któ­ry powie­dział, że jego kon­to naru­szy­ło umo­wę użyt­kow­ni­ka fir­my, ponie­waż opu­bli­ko­wał „mylą­ce lub nie­do­kład­ne infor­ma­cje” na temat szcze­pio­nek i COVID-19.

„[Lin­ke­dIn] przed­sta­wił listę moich myślo­zbrod­ni. Nie­sa­mo­wi­ty doku­ment” – napi­sał Malone .

Nie­daw­no wypo­wie­dzi Malo­ne dla Fox News i innych ser­wi­sów infor­ma­cyj­nych doty­czą­ce poda­wa­nia szcze­pio­nek oso­bom poni­żej 18 roku życia zosta­ły ozna­czo­ne przez kil­ka tak zwa­nych witryn „spraw­dza­ją­cych fak­ty” jako myl­ne. Malo­ne powie­dział „The Nation Spe­aks” NTD pod koniec czerw­ca, że ​​donie­sie­nia o zapa­le­niu mię­śnia ser­co­we­go u mło­dzie­ży  zmie­nia­ją w ich przy­pad­ku sto­su­nek ryzy­ka do korzyści.

„Szcze­pion­ki ratu­ją życie. Te szcze­pion­ki ura­to­wa­ły życie”, powie­dział Malo­ne, doda­jąc, że uwa­ża, że ​​w przy­pad­ku dzie­ci ryzy­ko zwią­za­ne ze szcze­pion­ka­mi mRNA COVID-19 pro­du­ko­wa­ny­mi przez Pfi­zer i Moder­na prze­wyż­sza korzyści.

W roz­mo­wie z Fox News Malo­ne stwier­dził: „Mogę powie­dzieć, że sto­su­nek ryzy­ka do korzy­ści dla osób w wie­ku 18 lat i poni­żej nie uza­sad­nia szcze­pień i jest cał­kiem spo­ra szan­sa, że ​​nie uza­sad­nia szcze­pień u mło­dych osób dorosłych”.

Posu­nię­cie Lin­ke­dIn to naj­now­sza pró­ba fir­my Big Tech, któ­ra ma na celu ogra­ni­cze­nie tego, co okre­śla­ją jako „dez­in­for­ma­cję” doty­czą­cą szcze­pio­nek COVID-19. Nie­daw­no Twit­ter zablo­ko­wał kon­to epi­de­mio­lo­ga z Harvard Medi­cal Scho­ol Mar­ti­na Kul­l­dorf­fa po tym, jak wyra­ził scep­tycz­ny punkt widze­nia na temat tego, czy maski fak­tycz­nie zapew­nia­ją ochronę.

Na począt­ku pan­de­mii, osob­no, fir­my mediów spo­łecz­no­ścio­wych zawie­si­ły kon­ta osób, któ­re kwe­stio­no­wa­ły pocho­dze­nie COVID-19, twier­dząc, że mógł on wyło­nić się z labo­ra­to­rium  w Wuhan w Chi­nach pod koniec 2019 roku.