Dla tych co szczu­li na PIS usta­wą 447

        W cza­sie kie­dy Kon­fe­de­ra­cja nie­sa­mo­wi­cie stra­szy­ła Pola­ków i sia­ła fał­sze że to PIS “będzie” lub “zamie­rza wypła­cać Żydom za tzw bez­spad­ko­we mie­nie”, PIS przez same­go pre­ze­sa jak i wie­lu poli­ty­ków zapew­niał, że tego nigdy nie uczyni.

    Pomi­mo tych zapew­nień Kon­fe­de­ra­cja szczu­ła i stra­szy. Tam­to zaszczu­wa­nie utrwa­li­ło się spo­rej czę­ści zwo­len­ni­ków K. któ­rzy dziś odpo­wia­da­ją tak: “ty nie wiesz, a oni (PIS) robią to za plecami”.

reklama

    A kie­dy zapy­tać się o dowód, “Kon­fe­de­ra­ta” zby­wa to mil­cze­niem albo ata­ku­je czymś zupeł­nie innym.

        Żaden poli­tyk ani par­tia nie wypo­wia­da takich dekla­ra­cji, tak czę­sto i tak dobit­nie, jeśli pla­no­wa­li by coś inne­go. I zbli­ża się ter­min kolej­nych wybo­rów. Jeśli by PIS pla­no­wał wypła­cić WYŁUDZONE przez Żydów pie­nią­dze to zosta­ło im nie­wie­le czasu.

Cezar

Od redak­cji: Usta­wa zabra­nia­ją­ca wypłat za mie­nie bez­spad­ko­we; pro­jekt spo­łecz­ny wnie­sio­ny przez Roty Nie­pod­le­gło­ści leży w zamra­żar­ce sej­mo­wej, obec­na zmia­na kpa nie zała­twia sprawy.