Toron­to Public Health (TPH)  przy­go­to­wu­je się do roz­po­czę­cia ofe­ro­wa­nia szcze­pio­nek dzie­ciom w wie­ku od 5 do 11 lat .

Szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech Comir­na­ty i Moder­na Spi­ke­vax są obec­nie zatwier­dzo­ne w Kana­dzie dla osób w wie­ku 12 lat i star­szych , a orga­ni­za­cja Health Cana­da potwier­dza, że ​​„bez­pie­czeń­stwo i sku­tecz­ność u osób w wie­ku poni­żej 12 lat nie zosta­ły jesz­cze usta­lo­ne”. Pfi­zer zapo­wie­dział tym­cza­em, że zamie­rza wkrót­ce ubie­gać się o zezwo­le­nie na szcze­pion­kę prze­zna­czo­ną dla dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat.

TPH twier­dzi, że oko­ło 200 000 dzie­ci w tej gru­pie wie­ko­wej kwa­li­fi­ku­je się do zaszcze­pie­nia w Toron­to. „Nadal czy­ni­my wszyst­ko, co w naszej mocy, jako wła­dze mia­sta, aby wal­czyć z COVID-19 i rato­wać życie. Toron­to Public Health utwo­rzy­ło  Gru­pę Pla­no­wa­nia Szcze­pień, aby nasze mia­sto było goto­we do pomo­cy dzie­ciom w zaszcze­pie­niu się tak szyb­ko, jak to moż­li­we, po uzy­ska­niu nie­zbęd­nych zezwo­leń od Health Cana­da” – poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek bur­mistrz Tory.

Reklama

Dyrek­tor medycz­ny Toron­to, dr Eile­en de Vil­la, w zeszłym tygo­dniu zale­ci­ła, aby pro­win­cja wyma­ga­ła szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 od uczniów. Rada Szkol­na Okrę­gu Toron­to (TDSB) zwró­ci­ła się rów­nież do pro­win­cji, aby szcze­pion­ka była obo­wiąz­ko­wa dla uczniów.

Naukow­cy począt­ko­wo uwa­ża­li, że dzie­ci mogą być bar­dziej nara­żo­ne na cięż­ką cho­ro­bę, ponie­waż jest to zwy­kle obser­wo­wa­ne w przy­pad­ku infek­cji dróg odde­cho­wych w popu­la­cji pedia­trycz­nej. Wśród 150 dzie­ci przy­ję­tych do szpi­ta­li bez­po­śred­nio z powo­du koro­na­wi­ru­sa naj­częst­szy­mi obja­wa­mi były gorącz­ka (70 proc.) i kaszel (34 proc.).

„Szcze­pie­nia odgry­wa­ją nie­zwy­kle waż­ną rolę w ogra­ni­cza­niu roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 i ochro­nie naszej spo­łecz­no­ści, aby dzie­ci mogły uczest­ni­czyć w zaję­ciach korzyst­nych dla ich zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia tak bez­piecz­nie, jak to moż­li­we” – stwier­dzi­ła de Vil­la. Od począt­ku wrze­śnia odno­to­wa­no wie­le potwier­dzo­nych zara­żeń COVID-19 w szko­łach TDSB i Ontario.

Wariant Del­ta dzie­ciom niestraszny