“Cześć Ci Pol­sko” — frag­men­ty kon­cer­tu w koście­le św. Kazi­mie­rza w Toronto

W koście­le kato­lic­kim św. Kazi­mie­rza na ul. Ron­ce­sval­les w Toron­to odbył się kon­cert Cześć Ci Pol­sko zwią­za­ny ze 103 rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści. Udział w nim wzię­li zna­ni arty­ści pol­skie­go pocho­dze­nia w tym Chór Novi Sin­gers z Toron­to pod dyrek­cją Macie­ja Jaśkiewicza.