W nie­dzie­lę 21 listo­pa­da w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Toron­to odbył się pierw­szy z serii kier­ma­szy świą­tecz­nych, sku­pio­nych głów­nie wokół tar­gów książ­ki orga­ni­zo­wa­nych przez dzia­ła­ją­cą przy Cen­trum Biblio­te­kę. Przy oka­zji zbie­ra­no dat­ki na funk­cjo­no­wa­nie Cen­trum, bory­ka­ją­ce­go się z wie­lo­ma kło­po­ta­mi zwią­za­ny­mi z pan­de­mią. Roz­ma­wia­my m.in. z Maestro Roz­bic­kim, któ­ry przy wej­ściu pod­pi­sy­wał swo­ją książ­kę, z wystaw­ca­mi ręko­dzie­ła a tak­że z pre­ze­sem Pio­trem Dejnickim.