Naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­ca jest epi­de­mia w Korei Płd., Wło­szech, Ira­nie i Japo­nii — oce­nił szef WHO Tedros Adha­nom Ghe­brey­esus. Pod­kre­ślił, że w cią­gu ostat­nich 24 godzin licz­ba nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa była dzie­wię­cio­krot­nie więk­sza poza Chi­na­mi niż w tym kra­ju — dono­si PAP

Szef Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia powie­dział też, że spo­śród 62 kra­jów, któ­re poin­for­mo­wa­ły o poja­wie­niu się koro­na­wi­ru­sa, w 38 pań­stwach odno­to­wa­no mniej niż 10 przypadków.

Tedros zwró­cił uwa­gę, że w Korei Połu­dnio­wej meto­dy nad­zo­ru i powstrzy­my­wa­nia wiru­sa wyda­ją się sku­tecz­ne i wyglą­da na to, że ska­la epi­de­mii może tam zostać ograniczona.

Pod­kre­ślił rów­nież, że w cią­gu ostat­nich 24 godzin licz­ba nowych przy­pad­ków zaka­że­nia w Chi­nach była naj­niż­sza od mie­sią­ca. Zastrzegł, że ryzy­ko, jakie glo­bal­nie sta­no­wi epi­de­mia nowe­go wiru­sa, jest w oce­nie WHO bar­dzo wysokie.

reklama

Szef WHO zwró­cił jed­nak uwa­gę, że w odróż­nie­niu od gry­py, któ­ra — jego zda­niem — roz­prze­strze­nia­ła­by się znacz­nie szyb­ciej, pato­gen powo­du­ją­cy Covid-19 moż­na dość sku­tecz­nie izo­lo­wać i spo­wal­niać prze­no­sze­nie go na kolej­ne oso­by. Dla­te­go też powstrzy­my­wa­nie Covid-19 musi pozo­stać prio­ry­te­tem dla wszyst­kich kra­jów — oznajmił.

Dodał na zakoń­cze­nie: Jak już mówi­łem, i powtó­rzę raz jesz­cze: WHO nie zawa­ha się nazwać tego (zja­wi­ska) pan­de­mią, jeśli wska­żą na to dowo­dy. Ale musi­my spoj­rzeć na to z pew­nej per­spek­ty­wy. Spo­śród 88913 przy­pad­ków, o któ­rych poin­for­mo­wa­no na całym świe­cie, 90 proc. odno­to­wa­no w Chi­nach i przede wszyst­kim w jed­nej prowincji.

Prze­sła­nie do wszyst­kich kra­jów jest takie: to nie jest uli­ca jed­no­kie­run­ko­wa. Może­my ode­pchnąć tego wiru­sa — podsumował.

Rów­nież w ponie­dzia­łek do Tehe­ra­nu dotar­ła spe­cjal­na eki­pa eks­per­tów WHO oraz leki, sprzęt medycz­ny i zesta­wy labo­ra­to­ryj­ne, dzię­ki któ­rym moż­na prze­pro­wa­dzić testy na obec­ność koro­na­wi­ru­sa u 100 tys. osób. Tedros podzię­ko­wał Zjed­no­czo­nym Emi­ra­tom Arab­skim za uła­twie­nie tej misji.

Nie musi­my cze­kać na szcze­pion­ki i leki. Są rze­czy, któ­re każ­dy może zro­bić sam, żeby już teraz chro­nić sie­bie i innych — dodał. WHO może dać ogól­ne wska­zów­ki. Nale­ży tak­że sto­so­wać się do wska­zó­wek w kra­ju i skon­sul­to­wać się z pra­cow­ni­ka­mi lokal­nych służb zdro­wia — powie­dział Tedros.