Kana­da zosta­ła pierw­szym kra­jem, któ­ry zatwier­dził roślin­ną szcze­pion­kę Covi­fenz prze­ciw­ko COVID-19.

24 lute­go Health Cana­da poda­ło wia­do­mość o dopusz­cze­niu dwu­daw­ko­we­go pre­pa­ra­tu kana­dyj­skiej fir­my Medi­ca­go dla osób w wie­ku od 18 do 64 lat. Na razie bra­ku­je danych, by dopu­ścić szcze­pion­kę w gru­pie 65 plus. Z badań kli­nicz­nych, na któ­re powo­łu­je się agen­cja, wyni­ka, że szcze­pion­ka chro­ni w 71 proc. przed symp­to­ma­tycz­ną infek­cją i w 100 proc. przed wystą­pie­niem cięż­kich obja­wów COVID-19.

Health Cana­da zastrze­ga, że bada­nia były pro­wa­dzo­ne w cza­sie, gdy krą­ży­ło wie­le warian­tów wiru­sa, w tym rów­nież del­ta. Pre­pa­rat oka­zał się sku­tecz­ny wzglę­dem muta­cji del­ta i gam­ma, a dane suge­ru­ją, że spraw­dza się rów­nież w przy­pad­ku alfa, lamb­da i mu. Szcze­pion­ka wyda­je się rów­nież pro­du­ko­wać prze­ciw­cia­ła prze­ciw­ko warian­to­wi omi­kron, któ­ry teraz jest dominujący.

reklama

Agen­cja zdro­wia zazna­czy­ła, że dopu­ści­ła szcze­pion­kę pod warun­kiem prze­ka­zy­wa­nia przez pro­du­cen­ta danych doty­czą­cych skut­ków ubocz­nych i efek­tyw­no­ści preparatu.

Pro­du­cent pre­pa­ra­tu, fir­ma Medi­ca­go, tłu­ma­czy, że Covi­fenz bazu­je na tech­no­lo­gii wyko­rzy­stu­ją­cej w pro­ce­sie pro­duk­cyj­nym rośli­ny, któ­re pro­du­ku­ją nie­za­kaź­nie czą­stecz­ki naśla­du­ją­ce wiru­sa, któ­re zmu­sza­jąc ludz­ki orga­nizm do wykształ­ce­nia odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej. W pro­duk­cji nie są uży­wa­ne pro­duk­ty zwie­rzę­ce. Przed­sta­wi­ciel Medi­ca­go, Marc-Andre D’Aoust, mówi, że obec­nie w pla­nach jest testo­wa­nie szcze­pion­ki wśród dzie­ci jako dodat­ko­wej dawki.