Legia Cudzo­ziem­ska pozwo­li wcho­dzą­cym w jej skład  Ukra­iń­com udać się na Ukra­inę w peł­nym rynsz­tun­ku bojo­wym, by bro­nić swo­jej ojczy­zny — poda­ło Cen­trum Zwal­cza­nia Dez­in­for­ma­cji przy Radzie Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Obro­ny (RBNiO) Ukrainy.

“Ukra­iń­cy z fran­cu­skiej Legii Cudzo­ziem­skiej będą mogli udać się na Ukra­inę w peł­nym ekwi­pun­ku bojo­wym” — poda­no w oświadczeniu.

Legia jest eli­tar­ną jed­nost­ką bojo­wą, w któ­rej for­mal­nie słu­żyć mogą wyłącz­nie oby­wa­te­le obcych państw.

reklama

W nie­dzie­lę dorad­ca pre­zy­den­ta Ukra­iny Ołek­sij Are­sto­wycz poin­for­mo­wał o powo­ła­niu oddzia­łu zagra­nicz­nych ochot­ni­ków chcą­cych wziąć udział w obro­nie kra­ju przed rosyj­ską agre­sją. Are­sto­wycz wska­zał, że chęt­nych “star­czy na dwa oddziały”.

Infor­ma­cję tę zde­men­to­wa­li jed­nak Francuzi